รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสมัคร

ระดับชั้น
ค้นหาจากรายชื่อนักเรียน
ลำดับ หมายเลขการสมัคร ชื่อนักเรียน ระดับชั้น บัตรเข้าห้องสอบ
1 120001 กุลมาศ ภู่สวัสดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
2 120002 ภูวดล เก่งนำชัยตระกูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
3 120003 พิพัฒน์ ไชยสุริยงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
4 120004 นริศรา ปันเลายา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
5 120005 ลัญฉกร กาวิลตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
6 120006 กิตติขจร ผ่านอ้น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
7 120007 นันทัชพร อวดอู้ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
8 120009 กัญญาภัทร รักษ์วงศ์ไพบูลย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
9 120010 วรศิลป์ ภูใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
10 430001 เจนจิรา บัวทอง ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
11 161003 ชยธร ไชยวรรณ ม.1 เงื่อนไขพิเศษ พิมพ์
12 460001 พัฒนียา สิทธิพาณิชย์ ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
13 110001 ธีรยา วงค์ชมภู ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
14 120012 แพรอินทร์ สดสุภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
15 110002 ป้องเกียรติ ธนะสารสมบูรณ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
16 120013 ปิยะดา ใจละออ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
17 120014 ธัญชนก เป็งถา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
18 120015 ปิยะกมล คำฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
19 120016 ณัฐกมล ธรรมยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
20 120017 พิมพ์มาดา ใจนา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
21 110003 พรหมนเรศ กันทะมูล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
22 120018 วณิชยา โคธา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
23 120019 ปานชีวา ปันดอนตอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
24 120020 อุบลวรรณ กาวินันท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
25 120021 วรกัญญา มาฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
26 410001 ทิโมธี เทียบปัด ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
27 120023 ศักดิ์ติวา เหล็กหล่อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
28 120024 จุฑามาศ ปิงจันดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
29 430002 กานต์ณิชา หลงคำ ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
30 120026 นิภาวรรณ อายุมั่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
31 120027 เอวิกา ดีเสมอ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
32 120028 ณภัทร อิ่มทรัพย์ไพศาล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
33 120029 ศุภกร ลังกาแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
34 120031 ศุภัชญา ตันฝั้น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
35 120032 ญาติกา เมืองมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
36 110004 ณัฐปภัสร์ บุญสิงห์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
37 110005 ริชานันท์ มุขยประเสริฐ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
38 120033 ปริณ ใจมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
39 510001 ณัฐมารินทร์ พิสุทธิ์โกมล วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
40 450010 กรวิชญ์ ดอกสร้อย ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
41 110006 ปภิณพัทธ์ ละออเอี่ยม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
42 550001 พิมพ์วลัญช์ จักรจันทร์ วิทย์-คณิต พิมพ์
43 110007 คมธง พนาพันธ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
44 460002 สุภาวดี ลาอุละ ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
45 510002 อภิชญา หล้าตาล วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
46 120035 จิรดา อินทะเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
47 540001 ณัฐธิดา สายสีทิ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
48 550002 ประกายพร มงคล วิทย์-คณิต พิมพ์
49 120036 ศุภวิชญ์ แก้วผล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
50 120037 ณัฐณิชา เกตุแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
51 110008 พีรวิชญ์ อินต๊ะชุม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
52 110009 ธนากร วงศ์คำแน่น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
53 120038 จิรัชญา จันทาคุณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
54 120039 ดรัณภพ สืบขะเมฆ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
55 120040 จิรายุ ชัยแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
56 110010 กวินทิพย์ มีลาภ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
57 120041 ธนภพ เครือสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
58 120042 วัฒนกร อภิรักษ์วงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
59 120043 วัชรินทร์ ตาอินบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
60 510003 พรกนก ปัญญาทา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
61 510004 ธัญจิรา เพชรทองละออ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
62 120044 ธิรชิญา ดวงศิรภัส ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
63 120046 ศุภณัฐ อินต๊ะวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
64 120048 กุลจิรา สำเรืองจิตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
65 120049 ปภังกร พรมมาแบน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
66 510005 นัทธภัทร ทองบรรจบ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
67 120050 ณัฐธีรา เกิดกูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
68 110111 อังศุมาลิน เตชาวงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
69 120052 วรชน กันทะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
70 120053 กนกพิชญ์ ฝั้นสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
71 132027 คุณากร หมั่นตรอง ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
72 410002 ธนากร ทองภักดี ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
73 120055 หนึ่งฤทัย คำกอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
74 110012 พิชญา ยาใจ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
75 120056 พิชญะ ใจปวน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
76 120057 ณัฐภัทร ศรีโล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
77 120058 กิติกานต์ แขนงแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
78 120059 นนทพัทธ์ ปะละน่าน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
79 120060 จตุรภัทร ตุ่นสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
80 120061 วรวิทย์ บุญเต็ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
81 120062 ณัชชานันท์ ใจสั่นกลาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
82 120063 กิตติกานต์ นำนนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
83 120064 ชวัลญา ยาฝา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
84 120066 ภัทรธิดา ปงจันตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
85 410003 กนกรดา กันทิยะ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
86 110014 สุทธิภูมิ ก๋าจารี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
87 120067 ธเนศ บุญช่วย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
88 120068 กฤษฎิ์ณิชา คำเหล็ก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
89 110015 ณัฏฐนันท์ มานันชัย ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
90 120069 พิมพ์ลภัส สิงห์คำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
91 120070 กันตพร ต๊ะใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
92 120071 สุภัสสรา วงศ์ศิริ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
93 530002 กิตติพงษ์ ไชยยา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
94 120073 บดินทร์ภัทร์ เรืองเดช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
95 440001 ธนพร ราหุรักษ์ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
96 110016 ปุณมนัส พรมคำ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
97 120075 กฤษติญาภา ไวสติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
98 120076 ธีรณัฐ ศักดาพิทักษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
99 120078 ภัทรลดา พรมชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
100 120080 อติพร โพธิ์สุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
101 120081 กัลยา หอมเย็น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
102 120082 วชิชา รุ่งทวีชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
103 120083 เขมนิจ ศรีสุพรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
104 120084 อนุชา ขจรคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
105 120085 ธนภัทร งามละออ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
106 120086 ภควัต จักรปล้อง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
107 110017 คุณานนต์ มีลาภ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
108 132030 นิศารัตน์ มหามิตร ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
109 410005 เกวรินทร์ บัวบาล ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
110 510006 ศิริลักษณ์ มุ่งหมาย วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
111 120089 กรวิชญ์ ขันคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
112 120090 พาขวัญ พันธ์ชน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
113 120093 ณัฐรดา ขัติศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
114 120094 ศิริญญา ขัดสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
115 120096 ธนวัฒน์ แซ่เฮ้ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
116 120097 ชวกร หนิ้วบุรุษ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
117 120098 กัญญพัชร เมืองดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
118 110018 ปุญพิชชา สมบุญรอด ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
119 120099 ณัฐดนัย ปละทองคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
120 120100 ปุณณดา ทิงาเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
121 120102 ภานุพงษ์ บุญยืน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
122 120103 คเนศ สันอุดร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
123 120104 จิราลักษณ์ กันสาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
124 120106 จักรภัทร เผ่าอ้าย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
125 120108 ปพิชญา เอกกาญจนา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
126 120109 อริยา ยางสาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
127 120110 วานิชกุล บุญจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
128 120111 ภคนันท์ พันธุ์เภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
129 120113 ธันยวิชญ์ แสงราช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
130 120114 นันนพัฒน์ ปิงแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
131 110019 วชิรวิชญ์ วารีบุตร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
132 134001 ศศินา วันทะยะ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
133 110020 วรวัฒน์ เชิดฉาย ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
134 120115 ปรินทร์ ชัยเรือน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
135 120116 ณัฏฐยา บุญเฉลิม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
136 120117 ปาจรีย์ วงค์ปินจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
137 120118 ธนกฤต ซื่อสัจจพงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
138 120125 ภานุรุจ วงศ์ฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
139 120126 สุกัญญา แสงทวีชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
140 120127 ธัญชนก ยอดอุทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
141 410006 อารีรดา ไชยสงค์ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
142 120129 รัฐธรรมนูญ วงค์ใจเเก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
143 120130 ธัญญลักษณ์ แสงเงิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
144 510011 ณัฐญา ยืดยาด วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
145 120132 ศศิล ไวปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
146 120135 ชญาน์ทิพย์ จันทคีรีเขตต์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
147 510012 นันฐิกา เหมือนเลา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
148 120137 ธัญยชนก เครือยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
149 120138 ณัฐกมล พิมพะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
150 120139 เสาวธิดา ซุยพล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
151 120140 พรพิพัฒน์​ อินต๊ะรัตน์​ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
152 120141 สหัทยา หลักมั่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
153 120142 ภิญญดา เมืองฤทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
154 120143 เกื้อการย์ ตากล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
155 120144 ณิชนันทน์ ประเสริฐสังข์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
156 110021 ศตพร ทาตัน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
157 120145 วัชรสรณ์ ศรีนันชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
158 120147 กรรณิการ์ ใจรักษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
159 110022 ขวัญมนัส แก้วปัน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
160 550003 ณัฐชนก อุตมา วิทย์-คณิต พิมพ์
161 110023 ศุรวิษฐ์ ใจวังเย็น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
162 120149 วริศรา ครุขยัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
163 120150 ยศวริศ เครือสบจาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
164 110024 วรพิชชา ธิลาวงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
165 120151 อริยา สุก๋า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
166 120152 ชญาดา ฝั้นถาวร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
167 510013 วริศรา เขียวสด วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
168 120153 พิชชากร ศรีเป็ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
169 120156 เด็กหญิงณัฎฐนันท์ วงค์คำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
170 120157 ภัทรพร สุทธะรัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
171 120158 กชกร เขียวโสด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
172 120159 นภัสนันท์ กาแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
173 120160 กัญญาภัทร อ่วมจ้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
174 120169 นภัสสร จันทร์หอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
175 440002 พรณิชา เตรียมพิชิต ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
176 110025 บัณฑิตา ธิราช ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
177 120221 ณัฐชา คำเพชร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
178 120225 สุชาวลี บุญทวี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
179 110026 นิธิภัทร ยาท้วม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
180 120226 จิตรกัญญา นพคุณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
181 120228 ญาณิศา อินสมพันธ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
182 120229 วิรัญชนา เมืองวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
183 120230 ศุภลักษณ์ ทรวงชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
184 120231 ปรียาภัทร รวมสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
185 120232 ภาคิน กันทะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
186 470001 จิรัชญา วงศ์มอก ศิลปศาสตร์ (วิจิตรศิลป์) พิมพ์
187 120234 ธมลวรรณ รอดแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
188 120235 สุพิชญา สิงห์หล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
189 470002 พัฒนาวดี หมื่นมูล ศิลปศาสตร์ (วิจิตรศิลป์) พิมพ์
190 110028 พัชริดา ต๊ะวิชัย ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
191 120237 วชิรวิทย์ จันทวงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
192 134012 จุฑามาศ กันทะวงศ์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
193 120239 วิชญาพร อินญาวิเลิศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
194 120240 มรกต จันทร์จอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
195 110029 ชนัญธิดา งามศรี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
196 120246 จุฬาลักษณ์ แสนสี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
197 120247 ฉันทพัฒน์ มะโนสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
198 120249 สุชญา ชัยชนะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
199 120250 พิมพ์ชนก ศรีทินนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
200 550004 ณัฐพล มานพกวี วิทย์-คณิต พิมพ์
201 510014 ธันย์ชนก วงค์สิงห์แก้ว วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
202 120253 ภัทรพล บุ่งอุทุม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
203 120254 กัญญาพัชร ปอนแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
204 120256 รจเรข วรรณศักดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
205 120257 กัญญาพัชร ดวงแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
206 120258 พฤกษา ปงมะจักร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
207 120259 จิรัชยา ศรีจันทับ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
208 120260 ณัฐภัทรา คำสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
209 120261 อัยลดา เสนาะดนตรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
210 120262 กรณพัฒน์ ดวงใย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
211 120264 มานะศักดิ์ วงค์มี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
212 120265 รัตนวดี เพ็งโสดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
213 110030 ณัฐธยา รัตนะ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
214 120267 อภิชญา ศรีวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
215 120268 ภูมิพิทักษ์ แปรพิมพา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
216 120269 ปุณยวีร์ พุทธิเมืองชื่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
217 120271 ปิยธิดา ณ เมธา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
218 120272 พิชยดนย์ หมั่นทำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
219 550005 เปมิกา พรหมฝาย วิทย์-คณิต พิมพ์
220 120273 ณัฐชานนท์ วงค์สิงห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
221 120274 ชานนท์ วงศ์วารห้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
222 510015 วณิชญา พุทธไทสง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
223 120276 รัฐติกานต์ บุญสูง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
224 110031 กวิน ภู่ระหงษ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
225 120277 ณภัทร เยาวขันธ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
226 120278 ศุภนุช เวียงแปด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
227 120280 ไอยรา ปรีดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
228 510016 ปิ่นมณี สายแปง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
229 120282 รัชชานนท์ ตลับนาค ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
230 440004 ลาวัณย์ศิริ สายอุปราช ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
231 120283 พีรพัฒน์ ท้าวตื้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
232 120286 ณภัทสรณ์ ใจวังเย็น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
233 510017 ภัทรพร ฟองสมุทร วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
234 120288 รัชนีกร มะณีทะนัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
235 120289 นัทธกร พรหมปิง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
236 120290 ประภาดา ชนกจุฑาพงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
237 120291 ธัญชนก ขัติยนต์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
238 410007 ณัฐณิชา เหล็กกล้า ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
239 120292 พัชรพร พรมฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
240 120294 ภัทราวดี ขอสร้อยกลาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
241 120295 อริยวัฒน์ ผาสุธะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
242 120296 นวพัฒน์ ไชยวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
243 132001 ศรัญญา ใจยะ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
244 120297 อรรถพันธ์ สิทธิรัตน์เดชา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
245 120299 กวินธิดา มรรคา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
246 510019 ญาณิศา ดำเนินงาม วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
247 120300 อนุธิดา อินต๊ะอุ่นวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
248 120301 ชนัญชิดา อ่อนขันธ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
249 120303 จารุพิชญา ต๊ะสูง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
250 120304 เปมิกา ยะเปียงปลูก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
251 120305 นุชนาถ อินทสิทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
252 120307 พิมพ์ลภัส ไชยวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
253 120308 ณัฐพงษ์ ศรีวิลัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
254 120309 อาริษรา หารวย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
255 120310 ภีชญาภา มหาวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
256 540002 คณาธิป ขนม วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
257 120311 อนพัช บุญมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
258 120312 อิสริยา สุดใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
259 120313 ปพิชญา กันธิยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
260 120314 นฤภัค ศรีบุญชื่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
261 520017 วิชชุดา ยศบุรุษ วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
262 120315 กนกวรรณ สองกิติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
263 530006 วรัตนาภรณ์ เผ่าละออ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
264 510021 ธิติบดินทร์ นราชัย วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
265 550007 วรัญญา ปันถี วิทย์-คณิต พิมพ์
266 120316 ธนบดี วงศ์มอก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
267 120317 อริญรดา ทาศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
268 110034 ภาณุวิชญ์ อวิรุทธนานนท์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
269 120318 กฤษฎา ปันทรส ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
270 120319 ชนาภา ใสยิ่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
271 120320 อัจฉราภรณ์ ศรีภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
272 120321 ไอรินทร์ พงษ์พิชญกันต์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
273 120322 ศีลรษา ทองน่วม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
274 510022 ณัฐธิชา พุทธะวงค์วัน วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
275 120323 กัลยกร กอนแก้วสิทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
276 120324 ธนกฤต กุณวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
277 120325 จรัสรัตน์ เรียนเก่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
278 110035 ศุภณัฐ สำราญเริงจิตร์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
279 120326 ธัญชนก ธรรมโม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
280 120327 กชกานต์ บุญชู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
281 120328 ธัญวรัตม์ สมณะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
282 420001 สุวภัทร แว่นติ๊บ ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
283 120329 ธนภูมิ หงษ์สาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
284 120332 ลักษิกา เครือนพรัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
285 120357 ประวันวิทย์ ชัยศิลปิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
286 120359 ปิยาพัชร กาหวาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
287 120360 ชยนนทร์ ศรีชัยวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
288 120361 ธนาดล กองตัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
289 120362 วุฒิพงศ์ วงค์ทาถี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
290 120363 หนึ่งธิดา อินบุญส่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
291 120364 ธีรติ มูลหล่อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
292 120367 กฤษณพล มณฑาทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
293 120368 ธารารัตน์ ไชยคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
294 120369 ชยาภัสร์ คำอ้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
295 120377 ปริญ อ่อนโยนสกุลณี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
296 120384 อัสริยาภรณ์ ขัดยอด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
297 120385 คุณากร คันใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
298 120386 ธนกร อำนาจสิริปราการ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
299 120387 ปริญญาภัทร จอมนงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
300 120388 กัญญานัฐ วงศ์เมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
301 120389 ติณณภพ สมปาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
302 110036 ปนัชฌาน ถาวรรณ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
303 120394 วรัญญา วุฒิชาลิกานนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
304 120395 อภิญญา ศรีวิเชียร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
305 120396 นันท์นภัส แก้วคำมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
306 120398 พลาธิป ท้าววงค์บาล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
307 120399 อัญมณี องอาจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
308 540003 สิรินลดา เทพปินตา วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
309 440006 กวินลดา มาชัยวงค์ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
310 110038 อิสริยาภรณ์ เพียรชนะ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
311 410008 วัชราวรินทร์ วงศ์ษานิติ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
312 120403 ธันวารัตน์ กันธะมิตรตระกูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
313 120404 ปวิตรา เฑียรฆโรจน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
314 120405 ณัฐณิชา ตามวิสัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
315 120406 พิทยารัตน์ งามชาติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
316 110039 ภัทรกฤต ผิวผ่อง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
317 120409 ปนัฐญา จิโน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
318 120412 ศรีนิทรา ปังกิลินันท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
319 120413 ปรียาภัทร ใจอินทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
320 120414 ศุภกฤต ช่างการ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
321 110041 ณัฐวลี สงวนวงศ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
322 110096 พุทธพร คงสุข ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
323 110042 ชัญญานุช แซ่เตียว ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
324 120424 ณลินธิดา หลวงปูคา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
325 120426 วิชญาดา คำจันทร์ต๊ะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
326 120428 จิรัชยา ดวงใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
327 120429 นันทัชพร หน่องาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
328 120430 กัญญาวีร์ วรรณแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
329 120432 ชลวัฒน์ อยู่ชยันตรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
330 120435 อารยา สะกาแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
331 120436 ณัฐฐินันท์ บรรณานุวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
332 120437 ภัณฑิลา เทพชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
333 120438 กัลยกร อุตวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
334 440009 โชติกา หิรัญเนตร ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
335 120440 จิตกานต์ สินพาณี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
336 120441 ฉฎาภา รัตนปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
337 120442 วัชรพล ชุมภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
338 120443 ณัชชา หาปี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
339 132002 ปณิตา เรืองคำ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
340 131002 ภูธนินภัทร นันตี ม.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พิมพ์
341 131003 พิมพ์ภัชนก คงสุริยศักดิ์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พิมพ์
342 120444 รินรดา วงค์ช่างเงิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
343 120445 กนกกาญจน์ แก้วเต็ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
344 132004 ณัฐวรรธน์ วงศ์กันทะ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
345 134003 พิชะญาภา ศรีตะบุตร ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
346 120448 อารยา ลาวิตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
347 120450 นฤเทพ เป็นเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
348 110043 ณภัทร ชัยสาร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
349 120451 ณัฐพัฒน์ เหล็กหล่อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
350 132005 ชมพูแพร คำเมือง ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
351 133001 ฐิติชญา ใจซื่อ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ พิมพ์
352 120452 กัญญาภัค วงศ์เมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
353 110044 สุทธิภัทร กันทะวงศ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
354 120455 ณัฏฐธิดา สมนึก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
355 120457 เปรมสุดา คำจำปา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
356 120458 ณัชชา เพชรพรหม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
357 120459 ณัฐกรณ์ ดวงแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
358 120460 ธนวัฒน์ ป๊อกหาญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
359 120463 ณัชชา จิตรบำรุง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
360 120465 วริศรา บุญหมั่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
361 440011 สุรีพร หลิวยัง ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
362 110045 พรพิพัทธ์ พันธ์เพ็ง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
363 550009 กัญญพัชร ถาน้อย วิทย์-คณิต พิมพ์
364 132006 บุญญวัต ใหญ่วงศ์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
365 110049 ชวนากร เจียเจริญ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
366 120469 ศุภิสรา หมุดดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
367 120470 ภัทรวดี ธิวงษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
368 132007 เพชรรดา ชื่นจิตต์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
369 161001 พัทธ์ธีรา พรหมจรรย์ ม.1 เงื่อนไขพิเศษ พิมพ์
370 120471 พงษ์ศิริ เอกสิริโสภณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
371 120472 ชีรณัฐ กันธิดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
372 120473 เจษฎา สารกาศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
373 110050 นราธิป ดวงแก้วปั๋น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
374 134005 วรัญญา คำแจ้ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
375 134006 ณัฏฐณิชา ชมภู ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
376 120484 สโรทร ศรีไชยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
377 120485 วชิรวิทย์​ อยู่เจริญกิจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
378 120486 ธิติวรดา ไชยเครื่อง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
379 410011 ปาริชาติ คำเมฆ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
380 120487 กรุณา ปลาทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
381 120488 พลอยวลิน เรือนแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
382 440012 ณัทชาภัทร ชนะภักดิ์ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
383 132008 กมลวรรณ ไชยบาง ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
384 120489 พชร กิติวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
385 120490 ชัยเลิศ ฟูใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
386 132009 พีรดา อินต๊ะขัน ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
387 161002 ศุภิสรา สาลี ม.1 เงื่อนไขพิเศษ พิมพ์
388 132010 ฟ้ารดา คำเมือง ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
389 110051 วชิรวิทย์ ตามสมัย ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
390 120498 ปุณยกร ไชยสี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
391 120499 รนิตา หุ่นภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
392 120500 ศุภานัน หมุดดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
393 110052 ศสิมา ปานพยัพ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
394 120501 ธรรญชนก เป็งสา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
395 120503 นที เทพคำปลิว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
396 120504 พลกฤต โกเมฆ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
397 530008 ทักษวินทร์ สุภาอินทร์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
398 120505 ปรีชญาน์ พิมพ์คีรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
399 120506 มีนา บุญอำไพ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
400 120507 กุลธิดา จันทร์ต๊ะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
401 120509 เสียงขิม ณ ลำปาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
402 120511 ชนะพล อุสาทำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
403 120512 กรกมล ใจน้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
404 132011 ธนบดี มีมานะ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
405 120513 พุทธานุภาพ แพทย์รักษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
406 134007 วรัชยา คำแจ้ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
407 120514 ชิษณุพงศ์ สุขรัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
408 120516 ไอยรินทร์ วัฒนพงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
409 550010 ณัฏฐกรณ์ สถิตสิริพร วิทย์-คณิต พิมพ์
410 120518 ปภังกร เตชะเทพ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
411 120519 ปภัสรา แก้วร่วมวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
412 120520 ฉัตรชนก ทองสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
413 120521 จิรนันท์ แก้ววิเชียร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
414 120522 จิรายุ ลุขมาตย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
415 120523 ศรัณรัตน์ เถาจันทร์ต๊ะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
416 120524 วชิรวิชญ์ อินต๊ะมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
417 120525 อมรภัทร เมืองตั้ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
418 120526 พวงชมพู ใชยะเส็น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
419 120527 ภาณุพงษ์ สุคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
420 120528 ปิยะพร กำลังแข็ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
421 110053 ฉัตรชนก ฉัตรสมสิริ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
422 120529 เพชรณพันธ์ อุสาห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
423 440013 คุณณัฐชา อินต๊ะสืบ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
424 120531 กุลนิษฐ์ นัดกิ่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
425 132012 พลวรรธน์ เลี่ยมขันทอง ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
426 110054 เพียงขวัญ ยุชมภู ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
427 134008 วริษฐา จันทกูล ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
428 120539 นันทกานต์ วงค์น้ำนอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
429 120540 ณัฐณิชา ประภูชะกัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
430 120542 วรวิทย์ ทิวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
431 120543 เกศรินทร์ วงค์สถาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
432 120544 ชมพูนุท เถาปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
433 110055 กนกกฤต บุญยเนตร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
434 120548 สมฤทัย บุญยืน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
435 132013 เตชินท์ ดำรงศักดิ์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
436 132014 พิมพ์นรี ด้วงตุ้ย ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
437 120550 ณัฐธิดา จอมแปง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
438 120551 ศรสวรรค์ หล้าพรหม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
439 120552 สุกฤตา ขวัญวงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
440 550011 ณัฐวัฒน์ จิริน วิทย์-คณิต พิมพ์
441 120553 ฐิรรัฐ เรียนเก่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
442 120554 แสงดาว แก้วเหลือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
443 120555 วิภาวรรณ ใจวังศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
444 120556 ไรวินท์ ฟูจักรคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
445 120558 ณฐวัฒน์ อุปชน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
446 120560 เพชรณพัฒน์ อุสาห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
447 120561 พิชามญชุ์ วงค์วิ่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
448 120563 ศศิวิมล วงศ์ดวงใส ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
449 120564 กรวิชญ์ รูปทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
450 120565 ศิริกาญจน์ สุนันทยานุวัฒน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
451 120566 สลิลา ภูพงศ์ไพบูลย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
452 520001 ฐิติรัตน์ จิรรัตนโสภา วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
453 420002 ชนัญชิดา คำศรีวรรณ ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
454 120569 ปิยฉัตร สายเครือมอย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
455 120570 พัทธนันท์ ทาใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
456 510024 ปุณยาพร ตินยอด วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
457 120571 รินรดา ชมเชย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
458 120572 ธนันชัย จอมหนิ้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
459 120573 แพรวา สดชื่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
460 120574 ธาราทิพย์ ธรรมบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
461 450011 ทยิดา เครือคำ ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
462 120581 ภัทรวดี เจียมเมืองปัก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
463 120582 อาทิวราห์ กลิ่นโต ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
464 120585 พลอยประพัฒน์ ศรีคำวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
465 120586 ญานิกา ปวงแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
466 132015 สุชาดา ถามูล ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
467 120587 ภคพงศ์ ธิวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
468 120588 กฤตทิตา ชัยวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
469 110056 นภัสกร แปงจิต ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
470 120589 วิกรม สิงห์สัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
471 440015 พิชญาภา นามะเสน ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
472 110057 ธนกฤต ศาศวัต ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
473 120591 ณัฏฐนิชา มาเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
474 134009 ธนัชชา วาวเเวว ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
475 440016 นันทนัช เหมยหล้า ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
476 120592 มินดารัตน์ วงค์เวียน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
477 120593 ภูมินทร์ ทนันชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
478 120594 สุพัตรา ศรีวิชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
479 120595 เจตสุภา ตั๋นเต๋ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
480 120599 ณิชาภัทร วงค์ปิง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
481 120600 ฐปนนท์ หอมแก่นจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
482 120601 วุฒิไกร เพียรประสิทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
483 550019 นิชาดา ตาใจ วิทย์-คณิต พิมพ์
484 120605 ธนวรรธน์ ศิริธรรม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
485 120608 พิชญา วงค์เขียวแดง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
486 110058 อรัญญา พานะ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
487 120610 พิชญานันท์ คอนแป๊ะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
488 450012 ปีย์วรา แปงสี ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
489 120612 นันทัชพร ปาลี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
490 120613 จิณณทัต หล้าคำเปียง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
491 120614 ภคพล ชุ่มแสง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
492 120615 กฤตติพัฒน์ เชื้อคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
493 120616 วรัชยาภรณ์ ตุ้ยสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
494 120620 ณัฏฐณิชา ยะจินะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
495 120621 รดามณี อยู่เย็นดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
496 132017 กัญญาวีร์ พุทธสอน ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
497 120622 นวรัตน์ เปาปวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
498 120625 นิธิเดชน์ โกฎสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
499 120626 กาญจนา ทิยาปู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
500 120628 ญาณพัฒน์ ป้องสมาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
501 120629 พิชามญชุ์ สารใจวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
502 120630 ชวพร หย่อนเถิง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
503 120631 แทนคุณ กำลังแพทย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
504 120632 มนัญชยา ใจเอ้ย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
505 120633 เพียงพอ มนฑารัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
506 120634 ชัชพงศ์ ทาอินทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
507 110059 อารีรัตน์ ทิพย์เลิศ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
508 134010 ภัทรธิดา ขัดเดชา ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
509 120635 จิราภัทร เปี่ยมบริบูรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
510 120637 พันธิกา เทพธรรม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
511 120638 ณิชาภัทร สังเวียนวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
512 120639 พีชญา ทินหยู่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
513 120640 ทรงภรณ์ แก้วคำมูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
514 132019 พีรดา ปัญญาไว ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
515 131010 ณัฐวุฒิ​ วงศ์​ต่อม ม.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พิมพ์
516 510025 เอื้ออังกูร พรรเพ็ช วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
517 120642 พิมพ์พิสุทธิ์ บุญเรืิอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
518 134011 ณพิชญา ทองบรรจบ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
519 120643 ญาณิศา ลัมยศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
520 120647 ชัญญานุช ดอกกะฐิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
521 440017 มนฑกานต์ ฮาวกันทะ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
522 120648 ธัญสิริ กันมาเวียง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
523 410027 ชลธิชา วงค์สวัสดิ์ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
524 120650 บุญญาพร ผ่องแผ้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
525 120652 ชนัญญา ศีลา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
526 120653 นันทิกาญจน์ คำโพธิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
527 121154 สุชัญญา ปิงเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
528 120654 โสภิดา ตันตรา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
529 120656 ปุณยธร อ่วมเจริญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
530 120657 ญาณวรุฒฆ์ ยอดเพ็ชร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
531 120659 ภูมรินทร์ ชัยวิสุทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
532 120661 รัฐชา ศรีโล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
533 120662 กัญญาภัค อุ่นทิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
534 120665 อัญชิสา พรมชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
535 120666 วณิชย์ชญา พระราช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
536 550022 อภิชา เทพพิทักษ์ วิทย์-คณิต พิมพ์
537 410029 ดากานดา ไชยชมภู ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
538 120668 ศุภณัฐ มาสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
539 120669 พลอยพรรณ พลวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
540 110062 จิรายุ วังกาวี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
541 132020 ธนวัฒน์ ผาบคำ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
542 120671 ชนินทร ท้าวไทย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
543 120673 พิชญธิดา ทองดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
544 120674 ชญาณิศา กิติศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
545 430003 ณัฎฐ์นนท์ นวลอนงค์ ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
546 120675 พิมพ์ธิดา ปินตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
547 120676 จิรโชติ ปิงวงค์ษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
548 470005 สิงหา คำเมืองปลูก ศิลปศาสตร์ (วิจิตรศิลป์) พิมพ์
549 120677 เขมิสรา คุณสิงห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
550 410030 ธิดารัตน์ ซ้องกา ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
551 120680 ธนกร ปากแคว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
552 120681 ณัฐณิชา บุญไทย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
553 110063 ตนุภัทร วงค์วิชัย ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
554 120682 พีชญาพัทร ไสยวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
555 540005 วรัทยา ทมาศกลาง วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
556 110064 อรดิศ หาญเหมย ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
557 110065 พิสิษฐ์ ปิงบุญ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
558 120683 เจตนิพัทธ์ ปินะถา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
559 120684 ณัฐลดา ท้าวคำลือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
560 120685 ภีรดา ฉัตรเตชะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
561 134014 วรเวช ปัทม์แก้ว ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
562 450013 สิรินทรา ฝั้นสืบ ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
563 110066 ชยกร คำนนท์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
564 120687 รดามณี วงศ์จินา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
565 120688 สิทธิพล แก้วสมพงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
566 120689 ธีจุฑา บุญเสนา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
567 520002 ธนสรณ์ ศรีชัยวงค์ วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
568 120691 ภาคิน ดวงจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
569 120692 กันติชา สุวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
570 120694 ณปภัสร อินต๊ะวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
571 120695 ธนวรรณ เคหะลูน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
572 110067 ภัคจิรา นิชนันทพัทธ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
573 120697 ญาณาภรณ์ ขัตินนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
574 120698 ณภัทรภรณ์ จันทร์ศรีเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
575 120699 เกศรินทร์ อิ่นแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
576 120700 นภัทร วรศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
577 120701 ภัทราวดี เปิดช่อง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
578 120702 ธนวิชญ์ สายวงค์ปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
579 120703 ธีราพัทธ์ ทาแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
580 120704 ณภัทรลภา เครือจันทวารี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
581 120706 กันยา แซ่เจ๋า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
582 120707 ปรินทร อินศรชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
583 120708 ธนภรณ์ อวดร่าง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
584 120710 ธนาภา ชมภูชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
585 120711 ณัฐวรา ไผ่ทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
586 120712 ภูตะวัน ลือชา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
587 120714 รพีพัทร์ เรวัตพัฒนกิตติ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
588 120715 กฤตยชญ์ ชัยชนะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
589 120716 ศุภกร ฉัตรแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
590 120717 พลอยณภัทร โซอี้ สอนน้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
591 120718 ธราธาร สุระสะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
592 120719 พลอยปภัส ชื่นจิตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
593 120721 อนัญตญา ผาพองยุน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
594 550027 ณัฏฐธิดา ฉัตรคำ วิทย์-คณิต พิมพ์
595 120722 นที ท้วมคล้าย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
596 120723 ประภาพรรณ คำแสนเดช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
597 120725 พิชญาภา อ้นแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
598 120736 ทิพย์วรา จอมแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
599 110068 ณัฐภรณ์ วิโรจน์ศศิธร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
600 550028 กษิดิศ มะโนใจ วิทย์-คณิต พิมพ์
601 550029 วรกันต์ ถาแก้ว วิทย์-คณิต พิมพ์
602 510032 พรพิมล บุญปลูก วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
603 120737 พุทธรักษา นันต๊ะกูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
604 120738 คัมภีร์ ฟังเย็น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
605 120739 สรวิชย์ นามปวน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
606 120740 เบญญาภา เทพพรมวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
607 120742 ไตรภูมิ จอมจักร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
608 120743 ณิชชาพัชร บุญปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
609 120744 กว่างเลียง โลนมาหะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
610 120745 ดารินทร์ สอนดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
611 120746 อชิระ ใสแสง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
612 120747 ปวริศา ปัญญาใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
613 120748 พีรวิชญ์ ไชวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
614 110069 วรินธร ช่างจัด ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
615 120750 ทรงเกียรติ หล้าตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
616 120752 ณิชานันทน์ หมูแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
617 120753 จิรานุวัฒน์ เป็งเรือน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
618 120754 พุฒิภูมิ จันจำปา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
619 120759 กานต์สินี ธรรมสิทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
620 430004 จุฑาธิป สลีอ่อน ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
621 120760 ณัฐวุฒิ ปานฟัก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
622 120764 ปานระพี จักปรา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
623 120765 รัญชิดา หมื่นชุ่ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
624 120767 ณิชนันท์ คงคำเปา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
625 110070 วริสา นันชา ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
626 120768 ชัยวัฒน์ ไพรโสภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
627 550031 ธนพัฒน์ คารินทา วิทย์-คณิต พิมพ์
628 120769 สุกัญญา ทองเที่ยง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
629 120770 ภานรินทร์ พูลสวัสดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
630 120771 เพ็ชรลดา วรรณการ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
631 132037 เพ็ญพิชญา ทองอุ่น ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
632 450014 อภิญญา ใจลังก๋า ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
633 110071 ณัชลิดา ใจสุข ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
634 120774 ธมนวรรณ แก้วธิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
635 120775 วีรยุทธ สุเมทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
636 550032 นิรัชพร กันทา วิทย์-คณิต พิมพ์
637 120776 พัทร์รดา ทองดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
638 120777 อาณาจักร ใสแสง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
639 120778 กัญญารัตน์ บุญจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
640 120779 พรนภา สมกองแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
641 120780 ตรัยรัตน์ วงศ์ทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
642 120781 กันติชา ปูกันธะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
643 120784 ธนวิชญ์ เหล่าชุนสุวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
644 550035 ภีร์รณัฐ ลวนคำ วิทย์-คณิต พิมพ์
645 120785 พชรพล คำลือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
646 530010 วชิรวิชญ์ วรพันธ์กูล วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
647 131012 สิรินภัส นันต๊ะภาพ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พิมพ์
648 120787 กัญญณัท แก้วน้ำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
649 410031 นนทวรรณ จันทร์จร ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
650 131014 กัญญาลักษณ์ จำปารินทร์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พิมพ์
651 120788 จิรัชญา อยู่เกิด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
652 120789 ภมรวรรณ งามสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
653 120791 จิรภัทร ปอกเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
654 120792 กวินตรา มณีชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
655 110072 ทรัพย์อนันต์ ศิริวงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
656 540008 ณัชชา ชุ่มใจ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
657 120795 พัชริดา ปุดมาเล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
658 120797 ปองกานต์ ทิพวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
659 120800 สุวิภัทร อินทร์รอด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
660 550036 ชญาดา วงค์วัง วิทย์-คณิต พิมพ์
661 110073 ชญาพัส งามใจตรง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
662 120804 ภัคพล สีโสดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
663 120806 ธนภัทร ปงกันทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
664 120807 ณชนก วงศ์บุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
665 550037 ภัทรลภา คำปวน วิทย์-คณิต พิมพ์
666 110074 กันตภณ ธำรงโรจนโกมล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
667 120809 ณัฏฐธิดา ยุทธแสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
668 120810 ณัฐนนท์ โชติธนชญาณ์นนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
669 120812 วรดา อมรวิสัยสรเดช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
670 120813 ปัญญาดา ดำเกลี้ยง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
671 110075 ปฏิภาณ กันทา ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
672 120814 ณัฐนิชา เปียงกันธา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
673 550038 วรัทยา ปิงยา วิทย์-คณิต พิมพ์
674 120815 ธนวัฒน์ เหล่าชุนสุวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
675 540010 ณัฐชยา สีคำวัง วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
676 120816 กัญญาวีร์ สีมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
677 120817 สุริยะ หอมแก่นจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
678 120818 ณัฎฐณิชา กาใจทราย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
679 120819 ทาริกา วาตาปงสัก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
680 120820 กัญชลิกา เล็กศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
681 120821 ภาวิชญ์ ใจตั้ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
682 110081 ณัฐภูมินทร์ ปวนสืบ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
683 120822 แผ่นดิน สมมี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
684 510034 พิมพ์บุญ อกตัน วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
685 510035 กานต์สินี ตันทะดา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
686 120823 เศรษฐพงศ์ ม้าวทุ่งตัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
687 550041 สโรชา แก้วขาว วิทย์-คณิต พิมพ์
688 110084 ณัฐนันท์ ปัญญา ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
689 120838 ณัฐวุฒิ บัวโรย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
690 120839 กิตติญาดา ญาณะโรจน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
691 120840 นราวดี กันทะสร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
692 550042 ณัฐธิดา ปันถี วิทย์-คณิต พิมพ์
693 120842 ฟ้าเหมือนฝัน บุุญสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
694 120843 สุธีร์ ยะสง่า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
695 120844 ยศกร วนิชตานนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
696 110086 ณัฐฑริกา คำหนองยาง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
697 120845 ธนกฤต กรณ์แก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
698 110090 วิชิตา สุทนะ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
699 120847 ณัฐนันท์ จอมแปง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
700 120848 บุญญฤทธ์ อินหมู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
701 120850 นพณัช แหมธนเจริญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
702 110091 เกียรติภูมิ สะสม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
703 120852 บุณยวีย์ วงศ์จันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
704 120853 โซเฟีย เรดยานี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
705 120854 ปิญชาน์กานต์ เซ็นนันท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
706 120855 ณัฏฐณิชา ไชยมูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
707 120856 ปพิชญา ศรีโล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
708 120857 สรรชนาถ จอมวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
709 110092 ภัชนิดา สวยสอาด ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
710 110093 ปิติภูมิ สุรินทร์วงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
711 120859 ฐิติวัฒน์ นามะเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
712 120861 ณัณฑฑิฎา รัชนีรมย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
713 120862 รัฐบดินทร์ ยศธิวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
714 132026 ณิชาภัทร อัดทโชติ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
715 120863 พิชญธิดา กันคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
716 110095 ศุภณัฐ บุญรักษ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
717 120865 กุลสินี ชัยพร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
718 120866 พชร บุญเพ็ชร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
719 410032 วรัณญา ปู่ย่า ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
720 120867 ศศิกาญจน์ คำเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
721 120869 บุญฤทธิ์ สินธุมาศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
722 120870 พิมล คนไว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
723 120871 ภัทรภร เสาะแสวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
724 120872 ปรารถนา เทพยารัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
725 120873 คณิตา เมฆอุตส่าห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
726 120874 เจนจิรา ตะบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
727 132029 จรรยพร ฟูจา ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
728 120877 สุพรรณิการ์ ปาวี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
729 120883 ภัทรกันต์ วงศ์ษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
730 510037 ขวัญจิรา เครือวงศ์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
731 120884 จันทกานต์ ยกยอ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
732 120885 กวิสรา เครือชัยแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
733 440019 กิตติ์กวิน ชัยปภาวสิทธิ์ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
734 420003 ณัฐดนัย ยงบรรทม ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
735 120887 บุรพร จันทร์สุริยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
736 120890 ผดุงเดช พิมสาร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
737 120891 ศักรินทร์ ชมภูใบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
738 120892 ปัณณวิชญ์ สุทธนะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
739 120894 กิฤติน หมั่นกลาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
740 120895 อภินันท์ ประวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
741 540013 โสพิชสุดา ดีติ๊บ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
742 540014 ณัฏฐธิดา คำปันบุตร วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
743 120896 กฤษณะ บัวหอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
744 120897 นิชาทิพย์ พงศ์มณเฑียร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
745 120898 ธนกฤต เป็นวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
746 132036 ฉัตรฤดี ชมพูราช ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
747 110097 กันต์กนิษฐ์ อินต๊ะชุ่ม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
748 120901 ต้นตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
749 120910 วุฒิวิทย์ แก้วบรรพต ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
750 120915 วรบุตร พรมเรือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
751 120916 แพรปภัสร์ อินเตชะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
752 120917 กฤติวินท์ ณ ลำปาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
753 120918 สุณิตา ฝั้นชมภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
754 110098 ภริษา กันทิยะ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
755 120932 สุภาพร พอชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
756 110099 ณัฐณิชา ถาวงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
757 120934 ณัฐสิทธิ์ หอมแก่นจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
758 410034 ศิวัฒน์ ลังกาเปี้ย ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
759 460003 สุรางค์พิมล วงค์คำ ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
760 120939 กษิดิศ เชิงปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
761 120941 สิรภพ ไชยศักดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
762 120945 ธนกร นครสุวรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
763 120949 ชนิกานต์ สารใจวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
764 120950 จิรกมล ฟูอิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
765 410035 พิมพ์ชนก พยอม ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
766 110100 วีรภัทร เครือคำขาว ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
767 120952 ธนกฤต ฐิติกุลวรนิตย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
768 120953 วริศรา สันกาวี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
769 120954 ปฏิภาณ ภาวะดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
770 120955 ลัดดาวัลย์​ เทพเสาร์​ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
771 120956 กัญญาวีร์ ทิพย์มณี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
772 120957 พาณิภัค วงศ์แก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
773 120958 บัญฑิตา โสภาแปง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
774 450017 ชัชนนท์ เเก้ววงค์สาย ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
775 120968 ชฎาพร อินทิยศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
776 440020 พิมพ์ณพัชร สาวงศ์ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
777 120970 บุญญาฤทธิ์ ใจแน่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
778 120972 พีชญา บุญเต็ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
779 120973 อรรถชัย ดอกผู้ชาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
780 120974 วชิราวุธ การดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
781 133002 ศศินัดดา ทิวันปลูก ม.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ พิมพ์
782 134013 กัญญาวีร์ แสงทองคำ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
783 120976 สุธิดา ปิงน้ำโท้ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
784 440021 ปณิดา สมทิพย์ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
785 120977 ณัฏฐณิชา ฉัตรแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
786 110102 ทอรุ้ง กันทะสอน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
787 120979 ภูภัฏ หมื่นโท่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
788 120980 กัลย์สุดา เวียงชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
789 120981 ตนุภัทร คำเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
790 120982 วริศรา กรประดิษฐ์ศิลป์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
791 120983 นพจิรา ภาดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
792 120984 อรรคพล อินทะนา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
793 510039 มิรันตรี ก๋องคำบุตร วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
794 120986 เดชาวัต เขื่อนเเก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
795 120987 ธนวรรธน์ แสงชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
796 120988 ณัฐธิดา พรมวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
797 120989 ทิพย์ญาภรณ์ ขันอินผูก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
798 120990 สกุลเพชร วังสุนันท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
799 120991 ฐิตารัตน์ ปวงแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
800 120993 ปารณ ยอดดำเนิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
801 120994 กิติดนัย มัยวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
802 120995 รัชชานนท์ ไชเนตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
803 510042 นลินี เล็กศรี วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
804 120997 กันญารัตน์ นันตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
805 120998 ปาริสา ลาวเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
806 121002 ธนดล ใจคำต๋า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
807 550050 แทนคุณ โนวิชัย วิทย์-คณิต พิมพ์
808 121003 ณัชชา ลิวันโน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
809 550051 กานต์สินี วนาวินิจฉัย วิทย์-คณิต พิมพ์
810 121004 สิทธินนท์ โกวฤทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
811 121005 ณัฐดนัย บุตรดาแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
812 132031 ณิรัชชา พร้อมพันธ์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
813 121007 แกมกาญจน์ ใจจูญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
814 510043 อนุตตรีย์ เผ่าปฏิมากร วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
815 121008 สุพิชญา เมืองมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
816 121009 สายธาร เสนาถี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
817 450018 ธีราพร ครุธนาค ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
818 550053 ปุญญพัฒน์ สิตุธะ วิทย์-คณิต พิมพ์
819 121011 อภิญญา แก้วอุด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
820 510044 ปัณณ์ สุนทรชื่น วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
821 132032 รัชชานนท์ บุพผา ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
822 121014 กัญจน์ชญาน์ ทองไทยผา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
823 460004 เวชพิสิฐ ยอดปัญญา ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
824 121016 สงกรานต์ นวลสาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
825 121018 ณธิดา มณีเชษฐา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
826 121020 กิตติกวิน จันทร์ใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
827 121021 ม่านฟ้า อรรถธรรมกุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
828 121023 ชุติมณฑน์ ธรรมวัตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
829 121024 ชิษณุพงศ์ วิลัยพรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
830 121026 นีนนารา คล่ำคง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
831 121027 สลินทิพย์ ยิ้มแย้ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
832 110103 พชิฐา โชติกิจปภังกร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
833 121028 ธนวิณ เครือสาร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
834 121029 ณัฐภูมินทร์ วงศ์วารเตชะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
835 121031 ณัฐกมล วงศ์นันตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
836 121032 จรินทร์ภรณ์ แซ่ลิ้ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
837 132033 กรกช แสนคำ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
838 121034 พฤกษา หลวงคำดุก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
839 121040 ฤทัยรัตน์ แก้วยอด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
840 121041 ประริวัฒน์ วงค์อะทะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
841 121042 หนึ่งฤทัย ดีบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
842 440022 ธนชาติ โยธา ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
843 121045 ชนกันต์ ปอนสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
844 540015 นวภัทร สูตรเลข วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
845 121046 นภาพร เตชะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
846 121047 ธนวินชัย วงศ์ต่อม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
847 121048 ธัญลักษณ์ เทพชา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
848 110105 อโณชา คำภิโล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
849 121049 กัญญารัตน์ ปอนสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
850 121050 สุทธิกาญจน์ เศวตสุขสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
851 510045 รัตติกาล มะโนปิน วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
852 121051 ปัญญพนต์ จันทร์สุริยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
853 121052 กวินรดา หมื่นทิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
854 121053 ณิชชาณัท สุวรรณสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
855 121054 วรพล หนุ่มโรจน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
856 121055 กมลภู วงษ์ภู่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
857 121056 ณัฐญา มะโนวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
858 121057 ทีปกร จิตใหญ่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
859 121059 พรัญญู ใจเร็ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
860 121060 ภูวณัฎฐ์ วงศ์ทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
861 121063 วริษา ศรีนำปน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
862 121065 วรัญญา สุวรรณจักร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
863 520004 ศิรินภา มอยบุญ วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
864 121066 นภัสสร อรชร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
865 121067 ธีรภัทร อินถานะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
866 121068 กิตินันท์ อกตัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
867 520005 ธนัชญา อำปันนา วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
868 121071 ฐานิฏฐ์ กุลจิตติอารีย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
869 550055 ณัฐณิชา เจริญทรัพย์ วิทย์-คณิต พิมพ์
870 121072 เปรมยุดา ยาพุฒสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
871 121073 อัญชนา มะลิวัลย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
872 470018 วรณิกา หล้าสมศรี ศิลปศาสตร์ (วิจิตรศิลป์) พิมพ์
873 121074 นริศริน ธิดาวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
874 121075 ชยพล อางเต็ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
875 132034 ปุญญิสา เหมยฟอง ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
876 121077 ศรณ์พงศ์ จันทร์แดง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
877 121078 ชัชนันท์ คุมพล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
878 121079 นพรัตน์ ต๊ะวิกา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
879 121080 ก้องเกียรติ เบาวะนนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
880 121088 อดิศร ธิช่างทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
881 121089 ฐิติกานต์ สุยะสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
882 121090 นรวิชญ์ ณ ลำปาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
883 121091 ช่อชมพู เครือดวงคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
884 121092 จักรภัทร จันทร์ทิพย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
885 121095 ณัฐวัฒน์ ดาราวรรณรัศมี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
886 121102 นัฐณิชา มหานิล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
887 121103 ชลดา วงศ์อุ่นใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
888 121104 จักรวุธ แดงชมภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
889 121105 กัญญารัตน์ เป็นบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
890 121107 ธนวัฒ จันทร์พลงาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
891 121108 ณัฐวัฒน์ จันนันโท ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
892 440023 อติคุณ สุขฉ่ำ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
893 121111 กิตติภณ ใจดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
894 121113 ธนภัทร แก้วเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
895 110106 ณัฐวัฒ คำพันธ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
896 121114 นันทิตา ฟองแก้วงาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
897 134016 กมลพรรณ นาคขำ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
898 110107 พิกุลกาญจน์ ใจหงอก ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
899 510048 กัญญาณัฐ แก้วตาบุศย์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
900 131016 ณัฐทิชา ศรีเเหลมสิงห์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พิมพ์
901 121115 ภัทราพร ปินสาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
902 121116 ฐิติกานต์ ทารัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
903 121117 ธนัตถ์ ตาเมืองมูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
904 121118 ปรียาภัทร สูตรเลข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
905 121119 เปรมฤดี ภักดีพงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
906 121120 ชัชวาลย์ สุรินทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
907 121121 ณัฐมน ใจคำลือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
908 121122 กนกพร สมถะธัญกรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
909 121123 กิตติภู โกสุโท ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
910 121124 ปิยาภรณ์ การเก่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
911 121125 ชานิญา เดชสาวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
912 121126 ณัฐพล จันทร์ต๊ะวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
913 121127 มนพร ขัดทิศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
914 121128 รัชชานนท์ สินดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
915 121129 อัญชกิติ์ ปั้นแจ่ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
916 121130 งามรดา เครือเนตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
917 121131 ภัทราพร อินต๊ะบุรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
918 121132 ณัฐณิชา หล่ำแสง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
919 420004 ชญานิน สิทธิหล้า ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
920 121133 ศศิกานต์ ศรีฉัตรใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
921 121134 ธนภรณ์ มั่งมี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
922 121135 กนกลักษณ์ พยัคเลิศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
923 121136 ชนกันต์ ไชยวุฒิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
924 510050 เพชรรัตน์ติกาล ชมสวนมั่งมี วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
925 121137 ตะวัน หล่ายแปด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
926 121138 กัญญารัตน์ เกี๋ยงเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
927 121140 กิจติพันธ์ การหมั่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
928 121141 วริศรา เมืองศรีสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
929 121142 เพชรลัดดา แก้วจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
930 121143 ก้องภพ เกาไศยนันท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
931 131024 อิทธิกร กิตติธรากูล ม.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พิมพ์
932 121144 ภณัฐชาภรณ์ ณ ทุ่งฝาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
933 510052 พชรนันท์ นิธิกุล วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
934 121145 สุพิชญา หน่อแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
935 121146 นนท์ปวิธ ครองราช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
936 121147 วรพล มณีใจสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
937 121148 สิรวิชญ์ เมืองเปี้ย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
938 121149 พัชฏะ วงศ์อุด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
939 110109 พิมพกานต์ มะโนเพรียว ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
940 121150 ไกรวิชญ์ แซ่พ่าน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
941 121151 ณธิดา ไชยมุต ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
942 121152 ปาริตา ประขัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
943 121153 สุทธิดา ทิพย์พรม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
944 460006 กิตติพศ สนิทจันทร์ ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
945 110110 ปฐวีกานต์ นามโส ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
946 550056 พิรัลธิดา ปัญญาชัย วิทย์-คณิต พิมพ์
947 121158 ธนรัชต์ ฟักทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
948 121159 ธนวัฒน์ เครือเทพ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
949 121160 กวินธิดา สุฤทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
950 121161 อัจฉรีญาธร สุขมอย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
951 121162 นาวิน ทิพย์เนตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
952 134017 โชติกา บุตรโส ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ พิมพ์
953 121163 รชต มูลปะละ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
954 530011 ปิยธิดา วันตา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
955 540016 พีรดา ปิกคำ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
956 121166 มินทร์ลดา ภิญโญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
957 530012 อนันตชัย​ ประแกกัน วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
958 121167 สุธิศรางค์ ถนอมตน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
959 121168 กวินธิดา โตนะโพธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
960 121169 ศิรวิชร์ กาจกำแหง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
961 131023 ณัฐนนท์ หิรัญเขต ม.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ พิมพ์
962 121170 ภาคิน เปียงเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
963 420006 ธัญลักษณ์ กันแก้ว ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
964 121171 ปุณิกา บุญยืน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
965 410037 ณิชากร สายปัญญา ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
966 530013 ญาณิกา เมฆอุตส่าห์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
967 110112 ศิพัฒน์ ชวาลาภรณ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
968 550057 รัฐศาสตร์ ใจบุญทา วิทย์-คณิต พิมพ์
969 121174 กชพร ปันแจ่ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
970 510054 กุลลธิดา วงศ์ดี วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
971 110114 สหรัฐ ศุภรัตน์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
972 121176 วนิดา ฮาวคำฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
973 121177 พุฒิพงษ์ คำมาบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
974 121178 ธาวิน จิรรัตนโสภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
975 110115 ดวงหทัย ใจเพียร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
976 121182 กฤษณะ อินทะปัญโญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
977 121183 ญานิศา พรหมจรรย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
978 520009 กันยารัตน์ อุดเครือ วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
979 110116 วิภาดา อินทวงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
980 121187 พลอยชมพู ปราบหงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
981 440024 สิรินาถ ชัยปัญญา ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
982 121188 ศรีธรา อินสุตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
983 121189 ศุภวิชญ์ ทิพบุญทำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
984 121190 สโรชา สุรีย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
985 530014 พัสกร บุญสม วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
986 550059 วิกานด์ดา กันทาฟัง วิทย์-คณิต พิมพ์
987 520012 ปานตะวัน คำแปง วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
988 121191 ดวงสิดี ถูกนึก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
989 540018 อภิสิทธิ์ ราชเสนา วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
990 110118 ธนวัฒน์ สหศิริวงศ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
991 121192 วัฒสินี เป็นบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
992 510055 กิติพร พรมสมบัติ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
993 121193 กฤตธีร์ ปัญญาทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
994 121197 วีรกานต์ เหล่าชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
995 121198 พัชญธิดา ต๊ะเวที ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
996 121199 ตรีเทพ ปงผาบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
997 121200 พีรชัย บุญสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
998 420007 ต้นน้ำ ไวทยะพิศาล ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
999 121201 ณัฐฑิตา อินถานะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1000 121202 ชัยวัฒน์ ตาวันสี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1001 121203 เบญจพร ดีบุกเปียง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1002 410038 อริสรา วรรณประเถา ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1003 440025 ภัทรหทัย เลี้ยมแหลม ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1004 121204 ยิ่งลักษณ์ ปอรินทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1005 121205 นพรุจ อาชามาส ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1006 121207 ธันยชนก เปาปวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1007 121208 วิภาดา แสนกุณา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1008 420008 รุ่งทิวา จินะเดช ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1009 510056 ชญาดา เครือบุญมา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1010 161005 ธนกร แผลงศร ม.1 เงื่อนไขพิเศษ พิมพ์
1011 121210 ไอยริณ พรหมเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1012 121211 ชลลดา ยะใจหมั้น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1013 121213 สุเมธ มูลเต็ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1014 121214 ณฐพงศ์ ด้วงบุญมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1015 121215 พลเดช โพธิ์คำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1016 121216 พีรพัฒน์ ซาวปัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1017 121219 จันทรชาด มูลเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1018 121220 วนศักดิ์ ธิยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1019 121223 พลอยไพลิน น้องหนิ้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1020 121225 กัญญาวีร์ วงค์ต๊ะมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1021 121226 สุรพัศ แสงศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1022 121230 สุกฤตา โสดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1023 121231 บุญญาพร ในเถาว์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1024 121233 ปาริฉัตร วงศ์กันทะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1025 121234 ปภาวรินทร์ ภู่ขันเงิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1026 121235 ปฏิภาณ คำนนต์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1027 121236 อารดา จัดของ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1028 121237 สิทธินนท์ เตชะสุภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1029 121238 รวิภา ชื่นตระกูลชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1030 121239 อาทิวราห์ ฮาวคำฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1031 110119 เพชุตา กีรติธันยาสกุล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1032 110120 พลอยขวัญจิรา ชำนาญการ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1033 410040 นางสาวเบญญารักษ์ พูลสวัสดิ์ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1034 121240 รัตน์ติกานต์ กุลสิริศุภฤกษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1035 121241 ณรงค์ฤทธิ์ สมงาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1036 121242 อชิรญาณ์ ตั๋นสาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1037 121245 ธัญญารัตน์ เครือแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1038 121246 พลัฏฐ์ ทวีเฉลิมดิษฐ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1039 530015 ธณัฐฐา เหลี้ยมเเหลม วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
1040 110121 ประยุกต์ศิลป์ แสงภักดีกูล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1041 121248 ประพัทธ์ จันทร์เรือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1042 121249 เบญญาพล กานำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1043 121250 ยิ่งลักษณ์ ศรีวงษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1044 121251 ขุนเดช อุเทน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1045 121252 วรรณรดา อยู่สิงห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1046 121253 พรนภัส รักทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1047 121254 เบญจรัตน์ กุลสัมพันธ์ชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1048 440026 วนิชา แลใจ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1049 550063 วรรณรัตน์ พิมพ์จันดา วิทย์-คณิต พิมพ์
1050 121255 เขมิกา อ่ำสุวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1051 121256 ธัญธนพ ขัติติวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1052 550064 ปรัตถกร เมืองปั๋น วิทย์-คณิต พิมพ์
1053 540021 นนทิยา อ็องเซ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1054 550071 พัชรี อัครวีรวัฒนา วิทย์-คณิต พิมพ์
1055 540024 รพีพร ธิวงศ์ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1056 410041 ปาริชาติ โยมูลกิน ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1057 420009 ปิยฉัตร บุญแผน ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1058 121262 ระพีพัฒน์ แซ่จ๋าว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1059 121263 ภัทรภร กันทะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1060 121264 วชิรวิชญ์ ปัจจากุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1061 121265 ศิรภัสสร จันทร์ลือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1062 550073 ณัฐฐาศิริ คำมา วิทย์-คณิต พิมพ์
1063 550074 อาภัสรา คำมา วิทย์-คณิต พิมพ์
1064 510058 ภณิตา ลิ่มสกุล วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1065 410043 วรกานต์ ขัตติยะวงค์ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1066 121266 กีรนันท์ ตาคำปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1067 440028 ปณิสรา ไชยหล้า ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1068 510059 ศิริประภา นันต๊ะน้อย วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1069 550076 พระพาย จ้ายหนองบัว วิทย์-คณิต พิมพ์
1070 121267 ปวริศา ศิริกาญจน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1071 121268 ไพลิน พรหมเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1072 121269 พชรพล นันต๊ะเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1073 121272 สุพิชฌา สุขะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1074 460007 ภัทราพร ศักดิ์ลอ ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
1075 121273 ณัฏฐพรรณ ชัยพรม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1076 440029 สาระวารี เต็มใจกูล ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1077 121274 พิมพกานต์ ผลดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1078 121275 สิริลักษณ์ ใจวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1079 121276 ปวริศา วิปัสสา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1080 121280 กฤตยา สายคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1081 121281 เตชินท์ แกัวศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1082 530018 ภูริช สุขสว่าง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
1083 121282 พีระพัฒน์ กัญญาพันธ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1084 510062 ธนัชญา หระดี วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1085 510063 อริสรา อินปินตา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1086 121283 ณัฐทชา หน่อยศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1087 450021 จิรายุ อาจารย์ธัมโม ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
1088 540026 ณภัทรษอร เทพคำปลิว วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1089 540027 ณัฐวัศ ลับแล วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1090 440030 ปิย์วรา หนุนจันทร์ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1091 440033 ณัฐธิดา เทพา ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1092 121284 ธนโชติ วงค์จักร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1093 121286 กวินภพ สายสุวรรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1094 121287 ปรียาวดี ทองโคตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1095 121288 วันวิสา ณรงค์ศักดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1096 450022 ศตบงกช พวงพุ่ม ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
1097 121290 ปุญญิศา พรหมใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1098 121291 ณัฐนันท์ คำเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1099 550077 อังคณา เทพอุด วิทย์-คณิต พิมพ์
1100 530019 ธรากรณ์ สมสิทธิ์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
1101 110124 ปัณณวิทย์ ศรีใจกล้า ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1102 530020 พัทธดนย์ บุญสาร วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
1103 121292 จิรธนันท์ ปัญญาหลวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1104 121293 วิชยุตม์ ชุมเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1105 121294 อาทิชรัตน์ ไชยแสงคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1106 121295 รมย์ธีรา ใจมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1107 121296 แก้วกัลยา ตระการธำรง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1108 121297 วณิชชา ทองน้อยวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1109 121298 ณัฐพงศ์ ธรรมจักร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1110 121299 กฤติพงษ์ ทะนันชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1111 550078 ณัฐฐาพร บุตรคำลือ วิทย์-คณิต พิมพ์
1112 410045 ฟ้าใส ภูกาบเพชร ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1113 121300 นนท์ปวิธ ใจใหม่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1114 110125 จิรัชญา หมั่นศึกษา ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1115 550080 ปณิตตา อินทวิชา วิทย์-คณิต พิมพ์
1116 110126 อภิรักษ์ เนรกัณฐีกุล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1117 540029 จิตรฤทัย ยาสมุทร์ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1118 121302 ธีรโชติ เรือนเป็ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1119 121303 กิริฎา บุรัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1120 510064 สุชาดา เชิงปัญญา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1121 121304 ภักฐ์สนัน ยศยิ่งปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1122 121306 อชิระ สินธุเขียว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1123 121307 พชร ปิ่นฑศิริ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1124 121308 กรปภัทณ์ สายสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1125 121309 สุภาพร ปินตาสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1126 121310 ภูวภัทร สุพรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1127 121311 นฤเบศร์​ จัน​ปิก​ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1128 121312 อิทธิพล วงศ์อินทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1129 510067 ณัฐสินี รัตนโสภา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1130 410046 ภูวฤทธิ์ เอี่ยมคำ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1131 121313 สิริชญา แสงดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1132 121314 พิรัชชัย ใจเฉียบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1133 121315 ณัฐฐณิชา วงศ์ราช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1134 121317 ศิรประภา เมืองใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1135 121318 ศศินัดดา โยธา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1136 510069 กัญญาลักษณ์ ชัยชื่น วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1137 121320 ภัทรลภา ไหวพินิจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1138 550082 วรรณชินี วราชัยกุล วิทย์-คณิต พิมพ์
1139 121321 ปัณณวิชญ์ แสนคำวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1140 121322 ศุภวิชญ์ ปัญญาวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1141 121324 ชิษณุชา พยอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1142 121325 กัญญาลักษ์ แปงสาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1143 121326 อภิชญา อุดเทพ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1144 440035 ชมพูนุช กู่คำ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1145 420012 ศศินา ป้อสาย ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1146 121333 ชยพล สุริยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1147 121335 จักรพรรดิ์ เเสนหาร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1148 121336 ทิวากานต์ พาดขุนทด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1149 520014 ภูริพัฒน์ สมทอง วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1150 121339 นิชาดา ท้าวใจยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1151 121340 อชิตะ อินดีโชติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1152 121341 บุณยกร วรรณารักษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1153 121342 บัณฑิตา เบ้าสุวรรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1154 121343 เนตรนภา คำมาบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1155 530021 ฬังชนนท์ บุญลอง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
1156 121345 ภัณฑิลา ปินตาวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1157 121346 ธิดารัตน์ แพนพัฒน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1158 121350 ประภัสสร จินะการ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1159 121351 ธรรมรักษ์ สมอินทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1160 510070 รุ้งลาวัลย์ ดาราวิโรจน์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1161 510071 ตรรกศาสตร์ อวดผล วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1162 121352 ศิรวิทย์ เมืองมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1163 440037 นฤภร คงสิบ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1164 121353 เนตรภา คำขจร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1165 510072 ฉิทกา แสงไชย วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1166 121354 วิเศษพร พลวิเศษ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1167 121355 กานต์พิชชา จันทร์สืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1168 121361 อคิราภัสร์ สุนันทะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1169 121362 ศรัณย์พร แก้วมูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1170 121363 ฌาญาณนันท์ กันทะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1171 121365 ณัฏฑนินทร์ คำเขื่อน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1172 121366 เพลินพิณ ไชยมะโน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1173 510073 อริยา หวังใจ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1174 550083 จิณณะ จิณะวงค์ วิทย์-คณิต พิมพ์
1175 121371 ณัฐดนัย ก๋องคำทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1176 121372 กิตติกุล เสืออู่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1177 121373 ชญานิษฐ์ เทพพรมวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1178 121374 ภูตะวัน สิทธิวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1179 121375 พิชญธิดา กันทะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1180 121376 ธนิดา อ่อนหวาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1181 121377 ระวี หยกมณี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1182 540040 พนิตนันท์ คำอ้าย วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1183 121378 กันต์นภัทร์ แผ่นคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1184 110130 รัตนวรฐ จันทร์ศิริ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1185 121380 กรองขวัญ ละน้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1186 121381 รงเทียน แอนดรู ตัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1187 121382 ศุภเศรษฐ์ เครืออิ่นแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1188 550086 น้ำฝน แก้วกันหา วิทย์-คณิต พิมพ์
1189 440039 กิตติภพ โสดาวาปี ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1190 121384 ณัฐกานต์ ผ่องแผ้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1191 121407 ณัฐรวมินทร์ สุรินไชย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1192 121408 ทิพย์ภาสินี รุจน์เจริญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1193 520015 สมโชค วงศ์อินทร์ วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1194 520016 วิภาดา ประดิษฐพุ่ม วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1195 121409 ธัญญารัตน์ จักรเขื่อน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1196 121410 ณัฐกรณ์ ขจรนำโชค ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1197 121411 นฤพร สมบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1198 121413 พรไทย ใจชื่นบาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1199 121414 ฐิติพร เอี่ยมงาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1200 510075 เดชาวัต หาญวัง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1201 121416 ธนยศ พรหมไชยวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1202 530022 นวพล ศรีไชยวงค์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
1203 110131 ภัทรบิฐ เชิดชิด ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1204 121417 ปิยากร วงค์กาปิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1205 440040 ดรัลพร ทองหล่อ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1206 121419 รชานนท์ ไชยบุญทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1207 121420 จิรวัฒน์ ทำนา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1208 121421 จันทิมันตุ์ นันท์ไชย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1209 121422 ชินวุฒิ วงค์คำเครื่อง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1210 121423 นพภัสสร แก้ววิเศษ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1211 550087 ญาณวรุตม์ วงศ์มา วิทย์-คณิต พิมพ์
1212 121424 กิตติยา ปิงวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1213 420013 ปาณิสรา อุ่นเมืองแก้ว ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1214 121425 ชิษณุกร นาคม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1215 121426 ศรัญญา สายตุ่นแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1216 121427 กิตติภพ รัตนเกื้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1217 121428 ณัฐณิชา ฤทธิ์สุวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1218 420014 ชลกร สมแก้ว ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1219 121429 อนุสรณ์ อุ่นคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1220 121430 อัจฉริยะ กล้าทำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1221 510077 ศุภวดี วงค์ขัดนนท์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1222 121431 ณัชพล ปินนา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1223 121433 สุชาครีย์ วังซ้าย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1224 110132 จิรภัทร สุขภิรมย์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1225 510078 พัชรภรณ์ จันทศรี วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1226 121434 สิทธินนท์ เสาคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1227 121435 ธีร์ปองคุณ สมบัติพล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1228 550088 ศิริรัตน์ จินดามนีพัฒน์ วิทย์-คณิต พิมพ์
1229 510079 ลลิตภัทร ผื้อยศ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1230 121437 ณธิดา สีตลาภินันท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1231 121438 สุวินิต ป้อมเชื้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1232 420015 พีรวิชญ์ แต้มคู ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1233 121444 พิทชญดล อาวาท ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1234 121445 ธัญทิพย์ คงด้วง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1235 440042 วาลิณี ใสยาท ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1236 121446 เทพอำพร แย้มกลัด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1237 121447 พิชญกานต์ บุญเกิด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1238 121448 ภัคพร ศศีภาสกร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1239 121449 ภูมิภัทร จงรวมกลาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1240 121451 ฐิตาภัสส์ สุขศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1241 460008 อดิศร ลิงสุราช ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
1242 540031 ธนากร กันมา วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1243 121452 ญาดา โพธิ์ศรีเเก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1244 430006 ปัทมพร บุญยืน ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
1245 430007 อาทิตยา ก๋องแสน ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
1246 121453 พิยดา พันธสา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1247 460009 กชกร ตันเป็ง ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
1248 440043 อริสรา กันทะปง ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1249 121456 ณัฐพร บ่อแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1250 430008 ณัฏฐ์กิตต์ เกษโกมล ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
1251 121457 ทัศนาวลัย ใจบุญดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1252 450023 ภัทรนภา นาคน้อย ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
1253 510080 อลิสา สายทิ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1254 510084 ปิยะดา นวลสาย วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1255 121458 นภาวรรณ ฟูธรรม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1256 121459 กัลปพฤกษ์ หมื่นสมบัติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1257 121461 กมลดนัย พอใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1258 550089 ปลื้มกมล คงสุนทร วิทย์-คณิต พิมพ์
1259 121463 ณัฐนันท์ ลายแสงพงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1260 121464 พสธร เขาวงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1261 440044 ทิวากร มินทะนา ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1262 121466 นพเดช ชินสุวัฒน์​ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1263 450024 ปาลิตา บุญชู ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
1264 121467 ทัสณี แสงอุไร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1265 121468 อินทิรา ร่วมมิตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1266 121469 สุกลวัฒน์ ขันธิสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1267 550091 นัฐชา ไชยวงค์ วิทย์-คณิต พิมพ์
1268 121470 พัชรภา ตั้งตระกูลไพศาล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1269 510085 ธนิสรา วงค์สิงห์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1270 420017 กนกพร มีแก้ว ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1271 510087 วรัชญา ไผ่ป้อง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1272 520018 เขมชาติ เครือจันทวารี วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1273 121471 วริศชยา สิริภานุวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1274 121472 ปัญฑิตา เยินยุบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1275 121473 ธีรนพ วรรณมณี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1276 510088 ธนพร วิทยารัตน์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1277 550092 กัณฑ์อเนก จันสุกปุก วิทย์-คณิต พิมพ์
1278 121477 ก้องนที ไชยวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1279 510089 ปรวัฒน์ พุ่มพันธ์ม่วง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1280 510090 ณัฐชนิกา ใจคำวัง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1281 121480 ณัฐภูมิ อินตุ้ย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1282 440045 บูรภัทร ตันชะ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1283 121481 บุญญิสา ยี่สุ่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1284 470009 ปภินวิช ประจวบบุญ ศิลปศาสตร์ (วิจิตรศิลป์) พิมพ์
1285 121482 ศุภวิชญ์ ชัยสุทธิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1286 420018 จรรยพร คำเครือ ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1287 121524 กัญญาณัฐ กันทิมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1288 121483 นารดา ปิยทัสสีกุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1289 430015 ชนิสรา พันธ์ชมภู ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
1290 121487 ศรุตยา พุทธวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1291 121488 ขวัญ พิไล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1292 121491 ณัฐนันท์ ตาบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1293 440046 ขวัญข้าว อุตภิระ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1294 510093 กัญญาพัชร จันพรมมิน วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1295 540032 พัชรมัย ไชยการ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1296 121492 วราภรณ์ ทองสี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1297 550093 ปวิริชยกิต ชาจีน วิทย์-คณิต พิมพ์
1298 121493 อภิชญา ศรีแปงวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1299 121494 ศิริประภา เนียมพาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1300 520020 พีรดนย์ แจ่มพรมงคล วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1301 110138 วรปรัชญ์ บูรณะถาวร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1302 121497 ปาณิชยา เครือพัฒน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1303 510096 ขวัญข้าว ประเสริฐไชยกุล วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1304 121500 ปรียพัช หมื่นสุดตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1305 550094 ชีวพัฒน์ ม่านตา วิทย์-คณิต พิมพ์
1306 510097 ญาณวุฒิ ศรีวิเศษ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1307 550096 ปริศนา แซ่วื่อ วิทย์-คณิต พิมพ์
1308 520022 กาณฑ์ ศรีวิลัย วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1309 121503 ณภัทร วัฒเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1310 121504 ปัทวี แสงสุวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1311 520024 ปานเทพ ใจตา วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1312 121505 นิรชา โลมากุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1313 110140 สถิตคุณ จันทะเลิศ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1314 121507 พิชญะ ทบสมัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1315 121508 จิรัชยา จิตเนาวรัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1316 540033 นิติกานต์ อาษากุล วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1317 520025 พัชร กันทะวงค์ วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1318 110141 ณัฐธยาน์ รักธีรภาพ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1319 520028 ณัฐดนัย ไชยวรรณ์ วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1320 121509 วราภรณ์ โนจา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1321 540034 ณิชาภัทร คำใหม่ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1322 121510 กมลทิพย์ วงศ์ชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1323 440048 ธัญญรัตน์ ฮุ่งหวล ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1324 110143 ณฤทธิ์ กาเตจ๊ะ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1325 420022 นภัสวรรณ จำปาทอง ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1326 110144 ขวัญสุดา พึ่งพา ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1327 410049 กัญญาพัชร วุฒิยา ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1328 121513 บัณฑิตา น้อยป้อง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1329 510098 ณัฏฐณิชา ศรีชาทุม วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1330 121514 วรัญญา กองวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1331 121516 เจตษฎาภรณ์ กาศเกษม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1332 121517 อิศราชัย กันธิมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1333 550097 พันศิลา ชุ่มธิ วิทย์-คณิต พิมพ์
1334 510103 ธนิดา เป็งศักดิ์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1335 510104 สิดาพร เครือบุญมา วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1336 550098 พลับพลาพร ยารังษี วิทย์-คณิต พิมพ์
1337 110146 อุดมชัย เกษตรลักษมี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1338 121518 ญาณิศา อยู่บำรุง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1339 410050 ญาณิศา ปาพันธ์ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1340 520030 กนกกร สิงห์สอน วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1341 520031 พีรยา หนิ้วหยิ่น วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1342 121519 ตรัยคุณ บุญทาหอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1343 121520 ดลฤดีรัตน์ เเปงจิตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1344 440052 ณัฐจิราภา พุทธิมา ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1345 121521 พัชรพล ปั๋นแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1346 121522 ปุณิกา แสนใจกล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1347 121558 สุภัสรา ริยาคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1348 410051 ธิดารัตน์ สาธุการ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1349 410054 ชลิตา ไชยสิงห์ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1350 121525 ปาณิสรา ธรรมลังกา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1351 121526 ไตรภูมิ หล้าปาวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1352 121527 นพคุณ ปุคำแดง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1353 440053 ลภัส ก๋าจูมปู ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1354 121529 วรนุช จิตศรัทธา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1355 110148 ดาววรรณ เวียงต้า ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1356 121531 ภากร ไตรรัตนศักดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1357 510106 อรวัฒน์ สมัครการค้า วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1358 440054 เอกอนันต์ ถือคุณ ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1359 550099 นภาพลอย มะโนปิน วิทย์-คณิต พิมพ์
1360 430009 นัฐวรรธน์ จันทร์หอม ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
1361 450026 ณัฏฐวิตรา พนาพันธุ์ ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
1362 430011 ปุณฑริกา ตาคำ ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
1363 121534 กฤษฎา วันแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1364 520032 ธปณภัทร์ บุญจู วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิมพ์
1365 121535 ภิชญาภรณ์ ธีรวรุตม์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1366 550100 ปิยะธิดร จันทร์ทา วิทย์-คณิต พิมพ์
1367 121536 ธัญญรัตน์ วุฒิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1368 540039 ปุณยาพร บุญธรรม วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1369 121537 ทิพย์ชฎา ธรรมลังกา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1370 121559 วิรินทร์ทิรา สายนิลคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1371 121538 บุรินทร์ อินต๊ะเมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1372 121540 รชตภูมิ สันเทศน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1373 121541 ภูริชญา โกมาศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1374 121542 ธนกฤติ วงศ์เกตุ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1375 121543 อทิตยาพร สายเครือมอย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1376 550101 ทักษอร ปิยะสุวรรณ วิทย์-คณิต พิมพ์
1377 410056 ชลธิลดา สุริยะแปง ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1378 410057 อนัญญา กันทะวงค์ ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1379 450028 รวินท์นิภา เขื่อนขวา ศิลปศาสตร์ (เกาหลี) พิมพ์
1380 440055 จุฑาทิพย์ ชะนะมาร ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1381 470011 ปลื้ม คำอ้าย ศิลปศาสตร์ (วิจิตรศิลป์) พิมพ์
1382 410059 ณัฏฐกรณ์ หลวงปูคา ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1383 540046 กฤตณ์พัทธ์ ทองจิตพิพัฒน์ วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1384 440058 ชนัญชิดา ตันเรือน ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1385 460011 ชญาน์นันท์ สุริยา ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
1386 440059 วราภรณ์ อินต๊ะป้อง ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1387 410060 พรรณธิชา โยธา ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1388 121545 ศรัลญู ปิดตาทะโน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1389 110151 ชิษณุพงศ์ ปาลจาเร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
1390 121547 ปาณิชา วิจิตรภัสสร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1391 121548 ตรรก ชั่งทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1392 121549 รัฐธีร์ ติ๊บประสอน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1393 121550 รัฐธรรมนูญ ไกรวาปี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1394 510107 วราพรรณ ยืนยงค์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1395 121560 กวินทิพย์ ใจคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1396 430013 ลลนา ห่านสวรรค์ ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
1397 121551 ศุภาพิชญ์ อาศัยบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1398 121552 ศิรภัสสร อินบุญส่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1399 470012 ทัศวรรณ วงศ์ใจจา ศิลปศาสตร์ (วิจิตรศิลป์) พิมพ์
1400 530023 ณิชากรณ์ รอดฉวาง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
1401 121553 จิรายุ อินยาศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1402 540047 ณัฐณิชา กระแสร์นุช วิทย์-คณิต-อังกฤษ พิมพ์
1403 121554 พรยาวี กางโคตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1404 121555 เตชน์ สอนบุญปาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1405 460012 ฐานพัฒน์ สืบแก้ว ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
1406 440060 วรกรานณ์ เชียงแขก ศิลปศาสตร์ (จีน) พิมพ์
1407 121556 ธีรนันท์ วรรณมณี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1408 460013 กัญญาณัฐ ชัยวร ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
1409 470017 ภาณุพงศ์ วงศ์ตา ศิลปศาสตร์ (วิจิตรศิลป์) พิมพ์
1410 510110 นราวิชญ์ โพธิ์นาค วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1411 121557 พิชญธิดา ราศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1412 410061 รุ่งทิพย์ ใจโปธา ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1413 530024 ปริยากร สายญานันท์ วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
1414 510111 ชัชฎาภรณ์ กลิ่นหอม วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) พิมพ์
1415 430016 เขมจิรา แปงวัง ศิลปศาสตร์ (ญี่ปุ่น) พิมพ์
1416 121561 ณัฐวัฒน์ วงศ์เปี้ย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1417 410062 เปรมปกรณ์ ภากรภัสสร ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1418 460014 ปิติกร พรหมเสน ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
1419 121562 พิชามญชุ์ กอศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1420 420023 สิริสตา สันแดง ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1421 550103 กฤษติธีรา สร้อยวัน วิทย์-คณิต พิมพ์
1422 121563 นวพร อัยยะกา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1423 470020 นิติกร ยศเสนา ศิลปศาสตร์ (วิจิตรศิลป์) พิมพ์
1424 530027 ภัทร์นรินท์ ช่างสินค้า วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์
1425 410063 นรินทร์ทิพย์ แสงแก้ว ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) พิมพ์
1426 420024 ศราวุฒิ อยู่คง ศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) พิมพ์
1427 460015 ธัญชนก ใจแก้วแดง ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ) พิมพ์
1428 121567 ปิยะธิดา หลำพระธาตุ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
1429 530028 ทัพพ์ทสร ป่าหลวง วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) พิมพ์