รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสมัคร

ระดับชั้น
ค้นหาจากรายชื่อนักเรียน
ลำดับ หมายเลขการสมัคร ชื่อนักเรียน ระดับชั้น บัตรเข้าห้องสอบ
1 120001 ธนาภรณ์​ คำบุญ​ทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
2 120002 สิทธิพล พัฒนโชติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
3 120003 พลาธิป โสภาแปง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
4 120004 นงนภัส ใจทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
5 120005 สุรางค์พิมล วงค์คำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
6 120006 พัชนิดา ฮาวปินใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
7 120007 อภิชา เทพพิทักษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
8 120008 พรพิพรรธ สุพิชญกุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
9 120009 กฤตยศ ตรวจมรรคา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
10 120010 อรนันท์ มูลพุ่มสาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
11 120011 กนกรดา กันทิยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
12 120012 ตรีวิทย์ ดวงชิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
13 120013 วราพรรณ ยืนยงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
14 120014 ณัฐภัสสร บุญมี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
15 120015 สริดา สินไชย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
16 120016 ชนัดพล กันทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
17 120017 กันตุ์กนิษฐ์ ศรีจันทับ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
18 120018 กีรลักษณ์ อ่อนชาติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
19 120019 พีรวิชญ์ ยุชุมภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
20 120020 พรไพลิน ถิ่มยวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
21 120021 กิตติพศ สนิทจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
22 120022 ศตทร ศรีสง่า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
23 120023 พิชาภพ ต๊ะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
24 120025 วชิรญาณ์ คำทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
25 120026 อัฐวุฒิ สุทธหลวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
26 120027 รัฐศาสตร์ ใจบุญทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
27 120028 โยธิน ศรีเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
28 120029 มนฑกานต์ ฮาวกันทะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
29 120030 ธนบัตร สิงห์สัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
30 120031 รัฐนันท์ ศรีสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
31 120032 เอื้ออังกูร พรรเพ็ช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
32 120033 นฤพล อกตัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
33 120034 ณัฐธิชา พุทธะวงค์วัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
34 120035 ธนพร วิทยารัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
35 120037 ธัญญาเรศ ดวงฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
36 120038 นริษรา อุ่นแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
37 120041 จุฑารัตน์ ขิงทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
38 120042 ปิยะพร วงศ์สุวรรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
39 120043 อภิวัชร์ สมจิตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
40 120989 ศรัณย์พร วรรณทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
41 120044 พัณณิตา โพไทร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
42 120045 ชนัญชิดา จักษุตน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
43 120046 มุกนัดดา สมนึก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
44 120047 อาทิตยา พูลสวัสดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
45 120048 บริรักษ์ วงศ์สิงห์ขัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
46 120049 กัญญาพัชร วุฒิยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
47 120051 ธมลวรรณ ปงกันทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
48 120052 ณัฐสินี ชูพงศ์พันธุ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
49 120053 ณวรา วงศ์ปัญโญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
50 120054 คุณากร เกษสระ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
51 120055 อัฐธนกาญจน์ สุระทิพย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
52 120056 พลอยไพลิน ห่วงศร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
53 120057 ผไทมาศ เทพวรรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
54 120890 พัชรกัณย์ ไชยนุบาล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
55 120058 กันย์สุดา เครือศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
56 120059 ชิชญา สุก๋า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
57 120060 จุลจักร เจริญมาก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
58 120061 ณัฐชยา ธนาทองอยู่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
59 120062 อธิศ ศิริวิชสุธา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
60 120063 พิชญา แก้วผล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
61 120064 พรพิมล นามแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
62 120065 อารีรดา ไชยสงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
63 120066 พลอยไพลิน ดำริห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
64 120067 กนกรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
65 120068 อริสรา วรรณประเถา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
66 120069 ณิชชา วงศ์สุวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
67 120070 ปรารถนา กาวีวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
68 120071 จิรภัทร มะลิวรรณเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
69 120072 ลัทธพล ยศวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
70 120073 ชยพัทธ์ ไชยอินตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
71 120074 ฉัตรดนัย ชัยวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
72 120075 ธนโชติ คำเร็ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
73 120076 ณิชานันท์ ศรีอรุณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
74 120077 ธนกฤต นิวันติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
75 120078 สุกิจ วัฒนาบุตรดาบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
76 120082 ปานเทพ ใจตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
77 120083 อธิชา แก้วมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
78 120084 วรชัย ใจคำต๋า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
79 120086 ปรัตถกร ศรีชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
80 120087 ปุณฑริกา ตาคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
81 120088 ภัทรวดี ผาสุธะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
82 120089 ลัทธ์สวรรยา สวนนิถา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
83 120090 กนกวรรณ มะทะจิตต์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
84 120091 ทอภัค ธวัชศิริธำรง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
85 120092 ชญานุชภัค สมยานะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
86 120093 กรวิชญ์ ดอกสร้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
87 120094 ธนภัทร แก้วเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
88 120095 ฬังชนนท์ บุญลอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
89 120097 อวรรณ ปันทะสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
90 120098 นนทิยา อ็องเซ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
91 120099 เปมิกา ใสแสง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
92 120100 ชนัญชิตา เกิดลาภ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
93 120102 เขลางค์ลักษณ์ คำสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
94 120103 จิรพัฒน์ สิงห์คำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
95 120104 ปาริชาติ โยมูลกิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
96 120105 ศิวารัตน์ ชัยเดียว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
97 120106 ณัฏฐธิดา รองคำภีร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
98 120107 รัญรญา เวลาดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
99 120108 เนตรขวัญ จันต๊ะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
100 120109 จิณัฐตา ฟูแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
101 120110 กัมปนาท กันธิมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
102 120111 สรวิชญ์ฺ บุตรกระจ่าง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
103 120112 ธนพร ราหุรักษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
104 120113 ธนกฤต วงศ์คำมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
105 120114 ภัทราวุธ ยอดแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
106 120115 เขมกร ขัตบุญเรือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
107 120116 ขวัญพัฒน์ ถาอินจักร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
108 120117 กัมมัญญ์ วงษ์สังข์ทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
109 120118 ชินกฤต เทพเสาร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
110 120119 ปวรรัตน์ หนิ้วยะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
111 120121 ธิติวรดา ใจยาบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
112 120122 วรุตม์ ก๋าเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
113 120123 อัฏฐวัฒน์ สุดตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
114 120124 วิภาดี เป็งสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
115 120125 ชนันพร ชัยสารสวัสดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
116 120126 ทฤษฎี ยุงรัมย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
117 120127 ณิชาธาร ตะมะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
118 120128 วีระพัฒน์ ภูเจริญสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
119 120129 ภรภัทร ภัทรพิบูลกูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
120 120131 ณิชกานต์ ภู่แส ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
121 120132 ณัฐณิชา วงศ์เปี้ย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
122 120888 กิตติ์กวิน ชัยปภาวสิทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
123 120134 วรัญ​ญา​ อ่อนน่วม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
124 120135 ธีรภัทร เทพสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
125 120136 ฐิติพร แซ่โค้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
126 120138 นิธิกร ฟูใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
127 120139 พงศภัค ปุดที ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
128 120140 ธนวัฒน์ กันธิมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
129 120141 กัญญาลักษณ์ ชัยชื่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
130 120143 ชนัญธิดา ไตตรงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
131 120144 ภูริช สุขสว่าง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
132 120145 อรรณพ ป้องแก้วน้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
133 120146 ณิชานันท์ หล้าขัด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
134 120148 ณัฎฐชา คำลือปลูก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
135 120149 อรปรียา เสียงดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
136 120150 ฐิติรัตน์​ ปิติลุ​ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
137 120151 พุทธรักษา สุวรรณสิงห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
138 120152 นิพาดา คำเมืองไหว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
139 120153 ณัฐวัฒน์ ไชยวรรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
140 120155 นริศ ชัยวงค์ล้วน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
141 120156 พีรวิชญ์ หมูเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
142 120160 จิรภัทรา กาวิจิตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
143 120161 อภิสรา สีคำวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
144 120162 เอกอนันต์ ถือคุณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
145 120163 ปณิตา วงค์วัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
146 120164 พิมพ์พรรณ จุลละสุภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
147 120165 รพีพร ธิวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
148 120166 พีรดนย์ แจ่มพรมงคล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
149 120167 กฤตภาส ถุวะถี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
150 120168 กนิษฐา กงวงษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
151 120169 ณัฐนิชา ปิงมะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
152 120170 ธนวัต ต๊ะรังษี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
153 120171 นภัสสร ต๊ะตุ้ย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
154 120172 ชาลินี เครืองวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
155 120173 กฤชอร กลมมล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
156 120174 ณัฐริกา อุตชะญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
157 120175 กิตติพงษ์ ไชยยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
158 120176 อภิสรา หาดป่าหยัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
159 120177 ธันยพร นุชนิยม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
160 120178 คุณธรรม มลิทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
161 120179 รามิล เทียมตระกูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
162 120180 ธนาปกร ยอดรัก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
163 120181 นิยตา วงศ์ดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
164 120184 ลิปิการ์ ปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
165 120185 สุภาวดี สารเชื้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
166 120186 หัสดินทร์ อินต๊ะเอ้ย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
167 120187 เพ็ญพิชชา ปัญญาชื่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
168 120188 ชญาน์นันท์ แก้วใน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
169 120189 กันตวิชญ์ ทิพย์ปวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
170 120192 พรไพลิน ธรรมชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
171 120193 จิตชยา สุริยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
172 120195 สุพิชญา ไมตรีแพน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
173 120196 อิสรีย์ อินจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
174 120197 จรรยพร คำเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
175 120198 สมโชค วงศ์อินทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
176 120200 ณัฏฐณิชา ตาเปี้ยสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
177 120202 ธิดารัตน์ วงษ์วาร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
178 120203 ศิวาลัย จะงาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
179 120204 อิทธิรักษ์ ต๊ะจี๋ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
180 120205 จิรานันท์ เขื่อนคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
181 120206 กันตภณ จันทำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
182 120208 ทิพย์รดา วงค์สุตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
183 120209 วิชญาพร กองเงิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
184 120210 ณัชชล พรมดำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
185 120211 ภัทรวดี บุญรักษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
186 120212 คณาธิป จันทร์สืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
187 120214 นพรัตน์ แก้วศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
188 120215 คุณานนท์ ปงคำพรม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
189 120216 ปุรินทิรา รักษาวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
190 120218 วีรเทพ วิเศษกุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
191 120219 ชญานิน สิทธิหล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
192 120220 ภัทรดนัย วังอ้าย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
193 120222 ชนัญชิดา ศิริ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
194 120223 วุฒิกร เหล่าคนค้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
195 120224 นิชคุณ ตากูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
196 120225 สุรเชษฐ์ จันทร์ติ๊บ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
197 120226 ชนกานต์ ต้้งการ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
198 120228 สุภัชญา พลลาภ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
199 120230 ศิริลักษณ์​ แก่นอูด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
200 120232 สิรินดา วงค์สวัสดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
201 120233 ธนดล บุญตันบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
202 120235 นิภาพร บุญทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
203 120236 พิณธารา คำเครือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
204 120237 ชลิตา ไชยสิงห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
205 120238 ณัฐ​วุฒิ​ ก๋านันตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
206 120239 นันท์นภัส หมุดเชื้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
207 120240 เกวรินทร์ บัวบาล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
208 120242 วราพร แก่นจรรยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
209 120243 รัญชิดา ปานเทือก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
210 120244 ภูมิภัทร สิงห์เปา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
211 120245 ปีย์วรา แปงสี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
212 120246 กิยาพร ต้อนรับ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
213 120247 ณัฏฐธิดา ดวงฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
214 120248 ชญาดา เครือบุญมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
215 120249 ภิรดา ทรายตัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
216 120250 ปุญญพัฒน์ สิตุธะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
217 120251 ธีร์ธวัช วงศ์เชาวสกุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
218 120252 ธราดล ไพเราะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
219 120253 ณิชาภัทร จะงาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
220 120254 ชวกร จักษุตน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
221 120256 ศุภัชญา มังคะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
222 120257 มนัสชยา วงศ์มูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
223 120258 ธนสรณ์ ศรีชัยวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
224 120259 สุกฤษ์ฎิ์ ใจรัก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
225 120260 ณัฐชนนท์ ใจบ้านเอื้อม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
226 120262 กรรณิการ์ พรมเพ็ชร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
227 120263 ธนภัทร พรหมมาลี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
228 120264 อภินันท์ นวลลังกา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
229 120265 พชรมณ เป็งสุทะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
230 120268 ณัฐกฤตา ปีบ้านใหม่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
231 120269 ดลมินทร์ การดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
232 120270 ณัฐณิชา สิงห์เชื้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
233 120271 ชัชยานุช ทองมาก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
234 120272 นวพร สุริวงศ์ใย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
235 120274 ฉัตรปภัสสร กลั่นประดิษฐ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
236 120275 กวินภพ คำจันทร์ต๊ะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
237 120276 อาชิรพัฒน์ สุทธวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
238 120277 ณัฐวรรณ ราชคม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
239 120278 นนทกร วรพงศ์ทร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
240 120279 รพีภัทร จักรใจวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
241 120280 สืบพงษ์ พรหมฟัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
242 120282 ปณิตตา อินทวิชา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
243 120283 นนทพันธ์ จันทร์เขียว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
244 120284 ดวงใจ ภูโทสุด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
245 120285 รัฐศาสตร์ สายพินไชย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
246 120286 ไพลิน อินถานะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
247 120287 ณิชาภัทร สุกันทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
248 120288 ณัชพัฒน์ ทองสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
249 120290 ธิราพร สุทธศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
250 120292 ดรัลพร สายปัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
251 120293 ศศิธารา โสภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
252 120294 อาทิตยา แก่นเรือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
253 120295 ฐิติชญา ทิพย์มา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
254 120297 สุวรินทร์ หล้าสมบูรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
255 120298 พีรวัส ศิลาชาญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
256 120299 จุฑารัตน์ จันยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
257 120301 เตชินท์ ยะฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
258 120302 แทนคุณ มโนธรรม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
259 120303 อริย์ธัช มะโนวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
260 120304 เบญญาพร โกสุโท ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
261 120305 ชลธิลดา สุริยะแปง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
262 120306 ธนภูมิ ปุรินทราภิบาล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
263 120307 ฐฺิติวรดา อินจันทร์ต๊ะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
264 120308 ณัฐชนก อุตมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
265 120309 ธันยชนก ดอกจือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
266 120310 เพชรลดา บุญเที่ยง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
267 120311 สุกัญญา สีโน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
268 120312 ณัฎฐณิชา สุภาสอน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
269 120314 เพทาย ไวมือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
270 120316 ภัทรวรินทร์ ไวสติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
271 120317 พิรัลธิดา ปัญญาชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
272 120318 อารักษ์ เปี้ยปลูก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
273 120319 ณัฐพงษ์ ลครพล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
274 120320 จุฑาลักษณ์ มหาเทวาทรัพย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
275 120889 ปาณรวินท์ อมรโรจนศิลป์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
276 120323 กฤตยา ละเหลา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
277 120324 ถิรภัทร สิทธิวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
278 120327 ภคินทร์ สียังเล็ก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
279 120328 ธัญญารักษ์ อินต๊ะยศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
280 120330 สิริยากร ชัยสวัสดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
281 120331 อลิสา สายทิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
282 120332 ณัฎฐธิดา สุภาสอน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
283 120334 ณัฐชนิกา ใจคำวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
284 120335 ธันย์ชนก วงค์สิงห์แก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
285 120336 ธนพัฒน์ คารินทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
286 120338 ยุพารัตน์ จัตุรงค์กฤตยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
287 120339 อนุสรณ์ เอกชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
288 120340 ณิชาพร วงศ์จักรติ๊บ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
289 120341 วิชญาพร คันธารัตน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
290 120342 วรัชญา ไผ่ป้อง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
291 120343 พรรณธิวา ตุ่นสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
292 120344 เอกภพ แคว้นน้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
293 120345 วิชญาพร สุวรรณวิชนีย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
294 120346 นเรนทร์ฤทธิ์ ปะละวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
295 120347 ณัฐชลิตา หาดไร่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
296 120348 ชีวนันต์ ทองประสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
297 120349 ปาริตา ลำมี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
298 120350 สิทธิศักดิ์ ม้าแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
299 120352 อารีรัตน์ เอี้ยงมณี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
300 120353 สุชาดา เชิงปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
301 120354 ภัทรธิดา เรือนคำปา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
302 120355 ณัฐธิดา ปันถี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
303 120356 ณัฐกิตติ์ อินนวน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
304 120357 สุจิตรา โพธิวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
305 120358 จิรัชยา ทาพงศ์พันธ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
306 120359 กิตติกุล สายสุด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
307 120361 วนิดา จำปาวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
308 120362 นริศรา ทรายปัญโญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
309 120363 ญาณากร ทองวงค์บุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
310 120366 อลงค์กรณ์ แหวนเพชร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
311 120367 ภวริศา ลิมป์ชนาภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
312 120368 อธิชา ใจแก้วมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
313 120370 ลักษณพร วงค์กันทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
314 120371 พิมประภา เครือวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
315 120372 ชนันนัทธ์ กันธิดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
316 120373 อริญชยา พรมยวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
317 120374 นพรัตน์ เสาวมาศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
318 120375 นพเก้า เรืองงาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
319 120377 นุชรินทร์ เรียบร้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
320 120379 ชวกรณ์ ท้าวตื้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
321 120892 กุลสินี วงค์จา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
322 120380 ริมสายธาร โพธิ์เย็น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
323 120382 รัญชนา ลังกา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
324 120383 อาชิรญาณ์ ส่วนบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
325 120386 ปกรณ์พัฒน์ อุตตะมะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
326 120387 กัญญารัตน์ สีดาสมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
327 120389 ภิราวรรณ จันทร์สืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
328 120390 ปพน วงศ์จู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
329 120391 อนันตชัย ประแกกัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
330 120392 ณัฏฐภัทร กลิ่นฟุ้ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
331 120393 วรัทยา ปงใจดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
332 120394 นวัตมน ร่วมใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
333 120395 ปวีณ์ธิดา มาสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
334 120396 ขวัญจิรา เครือวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
335 120397 ปุณยวีร์ ศรีจำปา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
336 120399 วิรากร แสนใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
337 120400 ภัทรนันท์ วงค์ชมภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
338 120401 วรวุฒิ ใจดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
339 120403 พิมพ์นารา สืบเหล่างิ้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
340 120404 อณุวัฒน์ เทียมเย็น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
341 120405 ธนวัต กิตติกุลนันท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
342 120406 พีรวัส วิญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
343 120408 กฤษกร กันทะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
344 120410 อภิญญา ตาทรัพย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
345 120411 ณัฐธิดา ศรีชุม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
346 120412 นนทพัทธ์ ฉันมิตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
347 120413 กัญญาณัฐ แก้วตาบุศย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
348 120414 กวินธิดา ใจบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
349 120415 สุพิชญา โกเมฆ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
350 120416 มัณยาภา สีทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
351 120417 ณัฐพิชชา โกษาวรรณ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
352 120419 พชร จันตาวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
353 120420 อัจจิมา หอมแก่นจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
354 120421 ชนัญชิดา ตันเรือน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
355 120422 ด.ญ นรินทร์ทิรา พิมภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
356 120423 ธัญวรัตน์ น้อยปา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
357 120424 พงศ์ปณต ปกแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
358 120425 ภัทรานิษฐ์ ปงผาบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
359 120427 ณัฐฐณิชา อรกิจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
360 120430 แพรวลภัส ปัสพงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
361 120431 ภัทรดนย์ เป็นพวก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
362 120434 ณัฐจิรา เครือวงค์ปิง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
363 120436 ชมภารี แซ่ตั้ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
364 120438 อาภัสรา อินยาศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
365 120439 ศิวาวัฒณ์ ศรีสุทธะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
366 120442 อัญธิกา ถวิลนอก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
367 120443 จารุวรรณ สุพรรณนอก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
368 120444 พรทิวา วงค์เทพ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
369 120445 ชญานุช หอมนาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
370 120446 ปุณยนุช จันทร์พรม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
371 120447 จิรทีปต์ มีมานะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
372 120448 ณัฐดนัย ไชยวรรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
373 120449 วชิรวิชญ์ วรพันธ์กูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
374 120450 ชิดชนก เชเดช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
375 120451 นฤมล ตันกาศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
376 120452 จิราภัค พิมาศกมล​พัฒน์​ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
377 120453 กฤษดา สุภาพ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
378 120454 นพรัตน์ จับจด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
379 120455 ณัฐกานต์ แห้วเพ็ชร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
380 120457 ปิยธิดา หวานมีรส ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
381 120458 พีรดา บุตรขุนทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
382 120459 นิตยกานต์ จากีบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
383 120461 ศิรภัสสร ถ่อมกาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
384 120462 ชลดา ภาวดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
385 120463 ณัฐณิชา เหล็กกล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
386 120464 นลินนิภา หล่ำแสง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
387 120465 ลลิตภัทร ผื้อยศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
388 120466 ณิชกานต์ แสนคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
389 120468 ชุติศรัณย์ ปิยปาณานนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
390 120470 ธนิดา เป็งศักดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
391 120471 ฐากูร ฟูฝั้น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
392 120472 ศศิกานต์ ปันตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
393 120473 ฐิดาภา ไชยชนะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
394 120474 ฐิติชญา แก้วธรรมไชย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
395 120476 นริศรา ใจดี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
396 120477 สิรินดา ดอนคุณสี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
397 120478 นพิณทรา ศะริจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
398 120479 กิติภณ พรมศักดิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
399 120480 บุษศรา ปินตาติีบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
400 120481 ไอริณ อินนันชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
401 120482 ปัฐทิตา คงคามี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
402 120483 พิมพ์ณพัชร สาวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
403 120484 ภัทรธิดา ฮาวคำฟู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
404 120485 ศรัณย์พร เพ็งใย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
405 120486 ณัทปภัชญา อภิภัชธนกริน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
406 120487 นาราภัทร จันทร์คำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
407 120488 รัติตกาล คะติยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
408 120489 ศุภกานต์ โยธา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
409 120490 ดรัลพร ทองหล่อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
410 120491 กฤติกานต์ กันทะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
411 120493 ภากร แจ่มสว่าง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
412 120494 พิชญาภา คันทาใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
413 120496 อณิชา สังข์หอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
414 120497 พิชามญชุ์ บุญยืน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
415 120498 ภัทรหทัย เลี้ยมแหลม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
416 120499 สิรินทิพย์ แก้วสาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
417 120500 อรนุช เรืองรบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
418 120501 กานต์ธิดา หารรักษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
419 120502 เรณุกา แก้วนันไชย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
420 120504 ศิตราภรณ์ ใหม่แก้วสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
421 120505 อธิรดา เมฆโปธิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
422 120506 รัตน์ถพล ปั้นคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
423 120508 ปิยะธิดา จันทร์ทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
424 120510 อนุศิษฎ์ สุมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
425 120511 ทรงอัปสร คำอ้ายปวน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
426 120512 วิชญาพร อ้นชุ่ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
427 120514 ขวัญข้าว เชื้อปิง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
428 120516 ณภัค อินสองใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
429 120517 อภิวัชญ์ ภูตาสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
430 120518 บุญณดา กันทะเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
431 120519 สิณพัทธ์ ไชยช่อฟ้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
432 120520 ภัทรนันท์ บัวละภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
433 120521 ภัทรวดี ตั๋นสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
434 120522 กิตติธาดา ป้อหล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
435 120523 ชญาดา วงค์ศรีพรม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
436 120524 มณีรัตน์ ดุกล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
437 120525 ทัพพ์ทสร ป่าหลวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
438 120526 ปาณชญา ปิงวงศ์สา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
439 120527 ภัทรปภา รักษาเเก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
440 120528 ธวัญกรณ์ โสวะภาสน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
441 120529 ภาณุพงศ์ สุกใส ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
442 120530 รินรดา มังคะวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
443 120531 เมธาวี ปงหาญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
444 120532 มุทิตา มิญขาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
445 120533 ปุณยาพร ตินยอด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
446 120534 สุพรรษา สันวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
447 120535 กุลธิดา ณ ชม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
448 120536 นันธิดา นุทิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
449 120891 ณัฐชานนท์ จาวะลา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
450 120537 ณัฐธิดา ยะสุนทร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
451 120538 อริสา ยาวิราช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
452 120539 นันทนัช เหมยหล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
453 120540 สิดาพร เครือบุญมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
454 120541 ปนิตา วงค์สา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
455 120542 ทิวาพร อนันต์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
456 120543 ปวริศ ตากล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
457 120544 ทิโมธี เทียบปัด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
458 120545 ธนวัฒน์ พุดจีน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
459 120546 ธัญญามาศ พงษ์วัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
460 120895 บุญธริกา ปิจจ๊ะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
461 120547 ณัฐนันทน์ หมื่นยศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
462 120548 นรินทร์ทิพย์ แสงแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
463 120549 วรณัฐ ปวงขจร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
464 120551 พรชนัน สายใหม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
465 120552 ภัทราวุธ​ แสนคำมูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
466 120553 กัญญ์วรา ปิลันธนานิธิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
467 120554 กุลกันยา กองสิงห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
468 120555 กุลภรณ์ กองสิงห์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
469 120557 อนุสรณ์ จันพรมมิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
470 120894 อชิรยา ยศบุรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
471 120558 อัญชญา อัครมณีประการ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
472 120560 ชยางกูร ลังกาเปี้ย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
473 120562 อรรถนนท์ แสนผูก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
474 120563 ภัควินทร์ การเก่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
475 120564 ชญานุช จัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
476 120566 นพวินท์ ตาปิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
477 120567 พัชรี คิดทำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
478 120568 ศุภวิชญ์ วงค์ปาลี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
479 120569 ชัชฎาภรณ์ กลิ่นหอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
480 120570 รักเกียรติ จินดานุรักษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
481 120571 วารีรัตน์ แว่นไว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
482 120572 ธนวิชญ์ บุญมาเส้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
483 120573 จิรัชชญา มะโนปิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
484 120574 กิตติภูมิ หลาแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
485 120575 กมลฉัตร แสนปินตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
486 120576 กิตติกานต์ กลมสร้อย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
487 120577 ณัฐกวี แสนธิการ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
488 120579 ชยพล​ ดรเทพพล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
489 120581 ปภังกร กาญจนเพชร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
490 120582 ธนกฤษ ฉัตรคำแปง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
491 120583 เตชะพัฒน์ ปวงคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
492 120584 ปุณยาพร ทองอยู่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
493 120585 ภูมิปัญญา คำสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
494 120586 ณัฐ​ริกา ตาต่อม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
495 120587 กฤธีรา เตจ๊ะบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
496 120588 ศุทธินี วรรณมณี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
497 120589 ชวิศา ปัญญาปลิว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
498 120590 สุรางค์พิมล แก้วมูลกิจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
499 120591 ลักษมิกร เพชรทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
500 120592 ขวัญวริน สุวรรณแสงชูโต ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
501 120593 ทยิดา เครือคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
502 120594 ภิญญาพัชญ์ สุดหอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
503 120595 จุฑาธิป สลีอ่อน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
504 120596 ทักษ์ดนัย อย่าเก่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
505 120597 ญาณิดา ธิป้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
506 120599 นวรัตน์ เครือปินตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
507 120600 ภาณุพงศ์ เพียรกุหลาบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
508 120601 ตรัยธนิษฐ์ แก้วเขื่อน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
509 120602 พราวรวี เผ่า​พันธ์​ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
510 120603 ศตบงกช พวงพุ่ม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
511 120604 อชิรญาณ์ คำวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
512 120605 ชนัญชิดา สินเปียง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
513 120606 ญาณภัทร สุธรรมปวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
514 120607 กิตติกวิน ชูยกปิ่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
515 120608 ธนวิชญ์ วิชชุกร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
516 120609 สิรวิชย์ นามปวน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
517 120893 สมฤทัย ทองเชื้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
518 120610 ด.ญ พิชญาภา แก้วใหญ่ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
519 120611 ชัชพงศ์ วงค์สาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
520 120612 ศศิธร เข็มทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
521 120613 ณัฐชา ศรีอิ่นแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
522 120614 อัครวินท์ เล็กศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
523 120615 พิมพ์ชนก พยอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
524 120616 ณัฏฐธิดา หน่อผัด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
525 120617 นฤมล ใจริน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
526 120618 เอื้อมฝัน เทพปินตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
527 120619 ภูธเนศ อินต๊ะสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
528 120620 อิทธิเชษฐ์ คำพิโลชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
529 120621 ภัทรพงศ์ ทำว่อง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
530 120622 ธนัชพร ไตรเวชสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
531 120623 กฤษฎาภา ตุ้ยเขียว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
532 120624 ณัฐพล โสถิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
533 120625 อชิรญาณ์ ตระกูลขยัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
534 120626 กตัญญู มณีชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
535 120627 วุฒินันท์ มุณี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
536 120628 รัฐศาสตร์ เครือดวงคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
537 120629 ปรารถนา อินคำนุ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
538 120631 พัชรีรัชต์ ศุภธุวพล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
539 120632 ณัฐณิชา อินต๊ะแสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
540 120633 ลลิลดา สมุทรวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
541 120635 รัญชิดา ปานเทือก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
542 120636 อัญชญา อัครมณีประการ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
543 120638 ศิครินทร์ วงค์ษากัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
544 120639 อภัสรดา ศรีวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
545 120641 มัลลิกา อุทธิยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
546 120642 ธนวัฒน์ ใจวังเย็น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
547 120646 นิติกร หัวนะราษฎร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
548 120647 ลักษณ์นารา ใจอิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
549 120648 เบญญาภา วิวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
550 120649 ณัฐวัฒน์ หมูคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
551 120650 จิดาภา วงค์ชมภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
552 120651 ภูมิพรหมมินทร์ คำจีน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
553 120652 ปานตะวัน คำแปง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
554 120653 ณิชากรณ์ รอดฉวาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
555 120654 วิกานต์ดา กันทาฟัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
556 120657 กิตติภพ มณีวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
557 120658 พสิษฐ์ ชนะกิจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
558 120659 แพรวพราว ปราชญ์วิทยาการ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
559 120660 ชญาน์นันท์ สุริยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
560 120663 พลพลาวัฒน์ ติ๊บศรีบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
561 120664 บุณฑริกา โพธิสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
562 120665 อนัญญา กันทะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
563 120668 อนาวิลา บุญมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
564 120669 เอกภวิษย์ ป๋านโสด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
565 120670 เกณิกา นันต๊ะภาพ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
566 120671 หทัยชนก ปกแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
567 120672 ชนิสรา พันธ์ชมภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
568 120673 ธวัลรัตน์ สุวรรณเลิศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
569 120674 เมธัส ภู่เกิด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
570 120676 ภัทรศยา อาวรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
571 120677 กัญญาพัชร จันพรมมิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
572 120678 ธนัช นิลสุ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
573 120679 กฤษติธีรา สร้อยวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
574 120680 พลอยชมพู ศิริกุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
575 120681 พัชรินทิพย์ วงศ์อุ่นใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
576 120682 ญาณพัฒน์ ไชปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
577 120683 ลภัสรดา แก้วทุ่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
578 120684 ภัทราพร มะโนพฤษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
579 120685 จิรัชญา วงศ์มอก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
580 120686 นิติพร พอใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
581 120687 ปฎิพัทธ์ ศรีไม้ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
582 120688 โยษิตา ศรีจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
583 120689 นิธยาภรณ์ พรมมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
584 120690 เมธาวิชย์ โนโชติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
585 120691 สิรภพ สามทมิตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
586 120693 ภัทรสิริ ใหม่ชมภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
587 120694 พัชรกันย์ บุญสมปาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
588 120695 ศุภกฤต พรมมูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
589 120696 เดชาวัต วงค์ลอดแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
590 120697 ทัศวรรณ วงศ์ใจจา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
591 120698 ภัทรพงษ์ ทองน้อยวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
592 120699 ณรัญญา ทองใบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
593 120700 ปาณิสรา จันทร์สม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
594 120701 เอมมิกา คำเฮียง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
595 120704 พรรณวรินทร์ วงศ์ษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
596 120705 ณัฏฐณิชา ไชยวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
597 120706 ทิพมาศ ธงชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
598 120707 พิมพ์วลัญช์ จักรจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
599 120708 ไปรยา ใจเปี้ย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
600 120709 สุธิดา พิจอมบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
601 120710 ปรารถนา อินคำนุ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
602 120711 ปวีณภัทร เอี่ยวเฮง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
603 120712 ภัททิยา บุญประเสริฐ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
604 120713 กัลยกร คำแดง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
605 120714 กวินลดา มาชัยวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
606 120716 รวิสรา ก๋าเป็ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
607 120718 สุพิชญา แก้วก้อน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
608 120719 ณัฐริกา แหนกขึนทด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
609 120720 สุภัสสร สิทธิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
610 120721 อภิญญา ชินวัตรถาวร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
611 120723 ธนภัทร วงค์แก้วคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
612 120724 ปณิตตา วงค์อะทะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
613 120725 ศิรินพัชร์ กระทาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
614 120726 ชุฏิมณฑมาศ เต็มเปี่ยม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
615 120727 พิมพ์อัปสร เครือวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
616 120728 ธนาพัฒน์ กองคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
617 120729 อนัญญา คำนวนศิลป์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
618 120731 ปรีย์วรา ไกรสยมพร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
619 120732 กัญญาณัฐ สุริยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
620 120733 กิตติกา สุภัทรศักดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
621 120734 ศุกลวัฒน์ มณียศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
622 120735 กานต์สินี ตันทะดา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
623 120736 สิทธิศักดิ์ จำปาวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
624 120737 จักรริน เคือคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
625 120738 ณนนท บรรเทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
626 120741 บัณฑิตา เครือวิเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
627 120742 ชินาธิป อุตมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
628 120743 สุธาสินี คำปะละ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
629 120744 พิชญาภา นามะเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
630 120896 ธีร์วรา ไชยานนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
631 120745 เมทาสิทธิ์ สานเมนทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
632 120746 พัชรินทร์พร ลือหาญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
633 120748 นิชาภัทร คำแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
634 120749 ภูริพัฒน์ สมทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
635 120750 ปิยรมย์ สุริพล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
636 120751 อภิชญา นามกุณนา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
637 120752 รุ้งนภา แตงโสภา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
638 120753 ณัฐกิตต์ ธรรมจา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
639 120755 อารีรัตน์ คำลือ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
640 120758 กัญญ์วรา ปิลันธนานิธิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
641 120759 ณัฐชญา สมสถาน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
642 120760 สุภาวดี ลาอุละ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
643 120762 ภัทรวดี สาวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
644 120763 วธัญญา ปิงฟอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
645 120764 ธัญชนก นัดกิ่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
646 120765 เมทาวี มังอนุ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
647 120767 วิศรุตพงษ์ พานิชย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
648 120768 วัชระพงษ์ แนบชิด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
649 120769 ชยุตพงศ์ แสงบุญเรือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
650 120770 ณัฐณิชา กระแสร์นุช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
651 120771 ณัฐวัศ เสนา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
652 120773 ปิยวัฒน์ พลจังหรีด ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
653 120774 เกิงฤทธิ์ เรือนตุ่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
654 120775 ธนกฤต ใบยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
655 120777 เอกภาพ ศรีวิชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
656 120778 ณัฐพล กณิศพงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
657 120779 วีรภัทร กาฬผล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
658 120988 ธนวัต ม่วงประเสริฐ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
659 120780 ภานุพงษ์ สุขเกษม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
660 120781 ภูตะวัน สิงห์อ่อน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
661 120782 ทรงกรตชกร คำหล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
662 120783 จิรภัทร ใจมูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
663 120784 วิภาพร ตะนะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
664 120785 พลอยพิศุทธิ์ ลุงต๊ะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
665 120786 ศรัญรัตน์ บัวเขียว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
666 120787 ศุภณัฐ ใจแสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
667 120789 ธมกร ราโชกาญจน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
668 120790 ธัญชนก สารใจวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
669 120791 อรรถศาสตร์ ผัดหล้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
670 120793 ณัฏฐกรณ์ สถิตสิริพร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
671 120794 กนลลัส แสนหาญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
672 120795 สุภนิตตา ชุ่มปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
673 120796 พรรณิดา ในเถา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
674 120797 อภิชญา หล้าตาล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
675 120798 ธนาธิป ไชยยานนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
676 120799 กรกช เกตุพุก ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
677 121002 ธัญนารี มังคะวงศ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
678 120800 เกื้อกูล ตะนะเกตุ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
679 120801 พนิตตันท์ คำอ้าย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
680 120802 ณัฐณิชา บุษบงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
681 120803 ญาณาธิป มะโนรมย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
682 120805 รพีพรรณ แก้วหนองยาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
683 120806 เกียรติพล ตั้งเพียร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
684 120808 ณัฏฐณิชา กันทะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
685 120809 ศุกลภัทร อุตโม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
686 120810 พิมชนก มาปิงเรือน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
687 120811 ปิยฉาย มูลศรี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
688 120813 ภูริวัฒ สุริยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
689 120814 พงศกร ทาคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
690 120815 ปัญญา ใจอุดม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
691 120816 ศุภกฤษฏิ์ ชัยริมกวง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
692 120817 วรภัทร วรภัทรกร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
693 120818 ธนิตา ช่างทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
694 120819 ลักษิกา ธิวะโต ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
695 120820 พัชราภา วิทยารักษ์นุกูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
696 120822 กรกัญญา คำฟูบุตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
697 120824 ชนะวิน อินคำเชื้อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
698 120826 มธุรา โยมงาม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
699 120828 กัญจิณาภรณ์ บุญติ่ง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
700 120829 วารินชนา เคหะลูน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
701 120830 ญารินดา ไฝสุข ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
702 120831 ชิณณวรรธน์ จันหลง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
703 120832 ณัฐกิตติ์ สิทธิเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
704 120833 ญาณพัฒน์ เครือแก้ว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
705 120835 ศศิขวัญ ติวรรณะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
706 120836 ภัสส์พิชชา เจริญธีรากูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
707 120837 จุลจักร์ ทวีคำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
708 120838 นันท์ภัส ปงกันทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
709 120839 อรวัฒน์ สมัครการค้า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
710 120840 ณัฏฐณิชา เครือสาร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
711 120841 นิพาดา เตชะอ้าย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
712 120842 อังศุธาดา สินพิพัฒนสกุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
713 120845 อรวรรณ โยปินตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
714 120846 ณิชากร สายปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
715 120932 ภรต ฉัตรเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
716 120847 ศุภวิชญ์ สิงห์ประสิทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
717 120848 นฤชา บุญสูง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
718 120849 พิชัย ชีช้าง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
719 120850 ณิชานันท์ แลสันกลาง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
720 120851 ชนิดา เมาะราษี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
721 120853 วัชราภรณ์ ตุ่นวงษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
722 120854 ไอยวริญท์ เจริญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
723 120855 นนทพัทธ์ วงศ์ปันเมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
724 120856 ชลกร รักเพื่อน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
725 120857 ณฐกร เสริมไทยสงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
726 120858 วัชราภรณ์ ตุ่นวงษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
727 120859 ปวริศ ธิราช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
728 120860 เจตนิพัทธ์ ธรรมชัย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
729 120861 สุภากรณ์ ยะติน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
730 120862 พลินนิตา คล้ายถม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
731 120865 พิมพกานต์ ธิมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
732 120866 อเนชา รูปสูง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
733 120867 พรรณธิชา โยธา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
734 120868 พัชรพล พรหมเผ่า ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
735 120869 ศศิมาตรา บัวเขียว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
736 120870 นัทธพงศ์ วงค์จันสุ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
737 120871 ปิยะพล นิ่มยี่สุ่น ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
738 120872 ณัฐชญาภรณ์ วงค์เรือน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
739 120873 ทินภัทร ศรียศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
740 120874 ธนิษฐา ทะสมบูรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
741 120875 ทิพานัน เชื้ออินสูง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
742 120876 กรชนก สังเมียน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
743 120877 ณัฐวดี พานทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
744 120879 ชาลิสา อินต๊ะรักษา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
745 120880 ธัญญรัตน์ ฮุ่งหวล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
746 120881 ณัฐชะยา เป็งวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
747 120882 วิชชุดา พรมยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
748 120883 ณัฐพัฒน์ ทิวัง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
749 120884 ปิยะมาศ พลีขันธ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
750 120885 สริญญา อุตวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
751 120887 ศุภดา หัตถบูรณ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
752 120898 กุลสินีญา นวธนากุล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
753 120899 ปรียาฉัตร คำอ้ายกาวิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
754 120901 สมัชญา ยะชะระ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
755 120902 ชาริษา จันทร์เทศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
756 120903 พันศิลา ชุ่มธิ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
757 120904 พรกนก ปัญญาทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
758 120905 กรัณวัฒน์ ทิวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
759 120906 ปาฑิตา สุขแสง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
760 120907 ธนโชติ จีระออน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
761 120909 ธนัญชนก จันทร์แสง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
762 120910 ณัฐธิกา พึ่งสุยะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
763 120912 รัฐฌานนท์ สุขะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
764 120913 อลงกรณ์ ใจตา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
765 120914 นราวิชญ์ มีบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
766 120915 ศิริณิการ์ ทารวัน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
767 120917 ธนิกา สายสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
768 120919 พิ​ชา​นันท์​ สุวรรณ​เมือง​ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
769 120920 กชกร อานากาศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
770 120921 อชิรวัฒน์ ดวงใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
771 120922 ณปภัสร ชัยเดช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
772 120923 กันต์นาวีร์ รู้แผน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
773 120924 แพรวแพรวา หมั่นตรอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
774 120925 อภิวิชญ์ เถายศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
775 120926 ญาณิศา จิตต์ใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
776 120927 ญาณิศา หมื่นภิรมย์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
777 120928 เสถียรพงษ์ ทาทะวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
778 120930 ธรากรณ์ สมสิทธิ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
779 120931 ธนพงศ์ ธรรมทิศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
780 120933 พิตตินันท์ วงค์พิมล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
781 120934 กฤติกา สมภมิตร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
782 120935 พงษ์ปกรณ์ พรหมจันทร์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
783 120936 ฐิติกรณ์ ใจซื่อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
784 120937 ณัฐพร บุญพยอม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
785 120938 ณัฐภัทร มะโนสม ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
786 120940 อภิชยา จันทราช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
787 120941 สายธาร ทาเงิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
788 120943 วิธวินท์ ขิงทอง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
789 120944 ดากานดา ไชยชมภู ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
790 120945 พีรดา สานเมทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
791 120946 ศิริกัลยาวีร์ ศิริน่าน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
792 120947 ขวัญข้าว สายเทพ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
793 120948 ธนัญชนก พรสุนทรานันท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
794 120949 กฤติกานต์​ เหมชาติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
795 120950 กานต์พิชชา มีใจวงค์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
796 120951 ณัฏฐณิชา เหล็กเทศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
797 120952 ร่มฉัตร คำมงคล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
798 120953 ณัฎฐา อุ่นอานนท์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
799 120954 ณัฏฐณฺชา สามารถ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
800 120955 เพชรลดา ต๊ะเสน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
801 120957 สิริกานดา อินต๊ะซาว ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
802 120958 พัฒนกฤษฏ์ ตาวันสี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
803 120959 อภิสิทธิ์ พรมมี ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
804 120960 จิณณวัตร วรรณเลิศ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
805 120962 กฤตยชญ์ ดวงใจสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
806 120963 ธีรนันท์ ชัยวงษ์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
807 120964 จีรววรณ อุดกันทา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
808 120967 ฐิติพัชร อินใจ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
809 120969 พีรดนย์ คุ้มการเจริญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
810 120970 ชนัญชิดา ภิญโญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
811 120971 ธาราทิพย์ ฝั้นสาย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
812 120972 ปลื้ม คำอ้าย ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
813 120973 กวี ชุมภูสืบ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
814 120974 สิรินาถ ชัยปัญญา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
815 120975 เธียรชัย มาจินา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
816 120976 มนัสนันท์ กิยา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
817 120977 ชมพูนุช กู่คำ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
818 120978 ปภังกร ศรีวิชิต ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
819 120979 ปวันรัตน์ ปงปิงกา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
820 120981 พิมชนก คำภิระแปง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
821 120982 ณัฐฐาศิริ คำมา ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
822 120983 ธันญ์ชนก เมฆสูงเนิน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
823 120984 รุ่งทิวา จินะเดช ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
824 120985 กัญญพัชร ตันมล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
825 120986 ปรารถนา เครือคำมูล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
826 120987 พัชรกันย์ ชัยนุบาล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
827 121003 ณฐพล ชาญพุฒิกร ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
828 120990 ศุรัตนา ยานะ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
829 120991 พนัชกร ราชรองเมือง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
830 120992 สุวินตรา ใจเรือน ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
831 120993 เกียรติภูมิ ปันแสง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
832 120994 แพรวา แก้วใจบุญ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
833 120995 รัตติยากร มะราง ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
834 120996 ธีร์ธวัช อุบลชาติ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
835 120997 ณัฐวรา ยะจ่อ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
836 120999 ศิริรัตน์ จินดามนีพัฒน์ ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
837 121001 ญาณิศา แสนศรีมล ม.1 ประเภททั่วไป พิมพ์
838 110001 ปุณณาพัฒน์ ก้าวสมบูรณ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
839 110002 สุขสราณ์ คำปวง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
840 110003 ชวัลวิทย์ นวลอนงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
841 110004 ธนัชญา บุญเป็ง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
842 110006 ภัทรพล ประละสืบ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
843 110008 ภัณฑิรา ทองงาม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
844 110009 ณัฐณิชา สุขเจริญ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
845 110010 โสรญา สันติมงคลพงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
846 110012 นฤนาท ชุ่มเจริญ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
847 110013 จีรดา ทวีบุญยาพร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
848 110014 เมธาวิณี เนรกัณฐีกุล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
849 110015 สุธินันท์ ทองแดง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
850 110016 ศรันยภัทร จาไผ่ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
851 110017 กษิรา ศรีจันทร์ขาว ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
852 110018 ต้นน้ำ ไวทยะพิศาล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
853 110019 นัทธ์หทัย พงษ์โสภาวิจิตร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
854 110020 พีรพล พรมปอน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
855 110021 ศศินา ป้อสาย ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
856 110022 พิมพ์มาดา มิ่งเชื้อ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
857 110023 สกุลยา วริศราวรกร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
858 110024 กฤติมา เครือวัง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
859 110025 นพธาดา หล่าคำ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
860 110027 สิขเรศ สนมฉ่ำ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
861 110028 ศิวิธรา คงเจริญ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
862 110029 ชนาธิป ติ๊บศรีบุตร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
863 110030 ภัทรินทร์ อินทรวิสิฏ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
864 110031 กัญญาภัค ชาตรีวิศิษฏ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
865 110032 ชนัญธิดา หล้าปาวงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
866 110033 นริศร ไคร้ยงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
867 110034 ปัณณ์ สุนทรชื่น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
868 110035 ชินดนัย อุดมกัน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
869 110036 พิษณุ สุดประเสริฐ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
870 110037 จักรภัทร ไชยานนท์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
871 110039 พีรพัฒน์ คงเทพ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
872 110040 ภัทราพร โตเมศร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
873 110041 พิชญาฎา ทาปลูก ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
874 110042 ณัฏฐณิชา คำศรีสุข ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
875 110043 นลินี เล็กศรี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
876 110045 ธันวา ทิพย์แก้ว ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
877 110046 คณัสนันท์ เมืองสิทธิ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
878 110047 พิจิตตรา ฟูปลูก ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
879 110049 คุณกร สีษามุข ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
880 110050 พัฒน์ธนพงษ์ โพจนา ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
881 110052 ธนวัฒน สีเเปงวงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
882 110053 พงศกร สิทธิเหมะพงษ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
883 110054 นาเคนทร์ หวังดี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
884 110055 ณิชคุณ เนตรสว่าง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
885 110056 รัตนากร มณีสาร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
886 110057 ธนาพัฒน์ กาวิล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
887 110058 คหบดี ลังกาปอนด์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
888 110059 เอื้ออังกูร ทิเลางาม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
889 110060 รัชมณฑ์วรรณ แปดเหลี่ยม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
890 110061 กรวีร์ สุกสี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
891 110062 พชรพล แสงวร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
892 110063 ศุภวิชญ์ ปัญญาแวว ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
893 110064 วิษณุ คัมภีร์รัตนกูล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
894 110065 รัฐมณฑ์วรรณ แปดเหลี่ยม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
895 110066 ณิชาภัทร ฟูคำใบ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
896 110067 ศุภโชติ รักนิยม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
897 110069 ชลชญา แก้วหน่อกันทา ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
898 110073 เมลดา เกษมจิรภัทร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
899 110074 วรัญชลี ฤทธิยา ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
900 110075 วัชรา วงศ์ศรี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
901 110076 ญาณิศา ปาพันธ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
902 110077 วัชระ วงศ์ศรี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
903 110078 เขมจิรา ไตรถาวร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
904 110079 เกตุพิญ์พิรัช ปั้นนพศรี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
905 110080 พิชญาภา ฟูจักรคำ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
906 110081 ณัฐชยา วงค์ไชยชนะ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
907 110082 ธัญชนก ใจแก้วแดง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
908 110084 จันทรัสม์ รอดเจริญ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
909 110086 นิตยา พรเทพ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
910 110087 วชิรวิทย์ ืชื่นอารมณ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
911 110088 ศิริวรรณ สมพันธ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
912 110089 ณิชารีย์ สมเจริญ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
913 110090 ประธานพร ปิงยศ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
914 110091 พิชญ์สินี เหรียญทอง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
915 110092 ณัฐวัตร ปัญญาเรือน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
916 110093 เบญญาภา ไชยวงศ์สาย ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
917 110094 ปาริชาติ คำเมฆ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
918 110095 ปณิดา ทองสี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
919 110096 แทนคุณ วงค์สะทำ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
920 110097 ณฐกมล สำเริง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
921 110098 นภัสสร คำลือชัย ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
922 110099 อริสา สิทธิ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
923 110100 ชนัญชิดา คำศรีวรรณ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
924 110101 วริศ บุญเอนก ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
925 110102 อนุพงษ์ ไชยาวุฒิ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
926 110105 ธนกร อินต๊ะจักร์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
927 110107 ปริญญารัตน์ ขจรคำ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
928 110108 ณัฐณิชา เลิศพรไพบูลย์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
929 110109 กิตติธัช แสงปัน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
930 110122 อติคุณ สุขฉ่ำ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
931 110111 กนกพร รินแก้ว ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
932 110112 ชนรดี การปลูก ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
933 110114 ธีเดช สุยะดุก ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
934 110115 สุพรรณิกา กันทะมูล ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
935 110116 กันยารัตน์ อุดเครือ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
936 110117 ณัฐธิดา กาเตจ๊ะ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
937 110118 สุภัสสรา ชาญสมร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
938 110120 รวิสรา วารีสระ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
939 110138 เดชาธร ศิริสวัสดิ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
940 110123 กีรติกร สันเทพ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
941 110126 กมลทิพย์ สุรินทร์วงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
942 110127 บุญสิตา สมัครธัญกิจ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
943 110139 ธนภรณ์ มูลวงค์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
944 110128 นที วารินต๊ะ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
945 110130 ณธิดา อริยะเครือ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
946 110131 อรณัฐ ศิริสลุง ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
947 110132 ธัญพิชชา ใจงาม ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
948 110133 ณพิชญ์สินี ยังเจริญ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
949 110134 โชติกา หิรัญเนตร ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
950 110135 กิม ลีลาพงศ์ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
951 110136 กฤษดา ก๋าวี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ พิมพ์
952 131002 เปรมิการ์ ใจมั่น ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
953 131003 ชัชวาลย์ เตชะสาย ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
954 131006 เนติปัตย์ ชูเเสง ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
955 131007 เยาวลักษณ์ วิเศษณรงค์ศักดิ์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
956 131008 ปาณิสรา บัวพก ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
957 131009 นฤภร คงสิบ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
958 131012 ภาณุพงศ์ มาฟู ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
959 131014 ธรรมรัตน์ อุ่นหน่อ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
960 131015 ดวงหทัย สุทธิอาคาร ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
961 131016 ลลิตา ชัยประเทศ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
962 131017 ณัฐภัสสร พลนา ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
963 131018 อุรัสยา เสวตวรรณ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
964 131019 ภัทร์นรินท์ ช่างสินค้า ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
965 131020 ณัฐธิดา สุขจี๋ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
966 131022 นันทภัค จินะป๊อก ม.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา พิมพ์
967 134001 ชลธิชา อุดมทรัพย์สมบัติ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
968 134021 อคิราภ์ เลขาปัญญาพร ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
969 134003 วิลาสินี ใจยาบุตร ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
970 134006 วรกานต์ ขัตติยะวงค์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
971 134007 สิรินาถ คำเครือ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
972 134008 สิริกัญญา ปงสุรินทร์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
973 134009 นครินทร์ รินพล ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
974 134011 สลิลทิพย์ นามวงค์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
975 134012 ทิพย์รัตน์ เรืองดี ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
976 134013 วิราวรรณ ระดาบุตร ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
977 134014 ทอแสงรัศมี อินต๊ะบุตร ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
978 134015 อัฐภิญญา บุตรโส ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
979 134017 กรกัญญา เรืองฤทธิ์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
980 134022 พัชรพร เสวิกา ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
981 134018 ธนัชชา อินทะโนน ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
982 134019 กัลยรัตน์ เวียงใจ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
983 134020 ศุภาพิชญ์ เทพา ม.1 ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ พิมพ์
984 135001 สุวภัทร แว่นติ๊บ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ พิมพ์
985 135003 ภัทรวดี แหมธนเจริญ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ พิมพ์
986 135004 ศรัญญา เสนาธรรม ม.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ พิมพ์
987 135009 ภรณ์ชนก นันตี ม.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ พิมพ์
988 135006 ณัฎฐ์กานดา คำตาเทพ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ พิมพ์
989 135007 ศรัญญา ฝั้นสืบ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ พิมพ์
990 135008 ณัฐกฤตา กองเสาร์ ม.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ พิมพ์
991 410003 กนกพร โฆบุตร ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
992 410004 พลอยฆภัทร แสงกล้า ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
993 410006 ภัทรกร คำยวง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
994 410009 อัครชา ธุงจันทร์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
995 410010 ทรงพล คำดี ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
996 410011 กัญญ์วรา จันทรา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
997 410015 ณัฐิยากรณ์ ชัยยศ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
998 410016 ทิพวรรณ จันทร์ซ้อน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
999 410017 เบญญาภา เจนใจ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1000 410019 อริสรา พรหมแก้ว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1001 410021 วรวิทย์ วงค์แดง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1002 410022 ชีวธันย์ สิหิงค์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1003 410024 ปรวี เเดงเขียว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1004 410025 ชลลดา วิโยค ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1005 410027 ไชยภัทร หน้าใหญ่ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1006 410028 เบญจภรณ์ กิ่งจักร์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1007 410029 ธนวัฒน์ วิชาไทย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1008 410030 ธุวพัส มามอย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1009 410031 เพทาย ใจทาหลี ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1010 410032 รัชฎาภรณ์ วงค์รอบ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1011 410033 ชลดา เชียงมี ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1012 410034 นางสาวณัฐนรี กาญจนดิษฐ์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1013 410035 รินรดา แก้วน้อย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1014 410036 นารีรัตน์ แก้วสีงาม ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1015 410037 ธนพล สวัสดี ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1016 410038 จารุพล นุชนิยม ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1017 410039 ปวริศา จันทร ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1018 410041 ณัฐชนน ปัญญายาว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1019 410042 ธนกฤต ทากอง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1020 410043 ภัทรภร ม่วงจินดา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1021 410044 ณัฏฐณิชา สุวรรณะ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1022 410045 ณิชานาฏ คำโพธิ์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1023 410046 ธนัสถา ไทยจีน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1024 410047 ฑิฆัมพร พิทยาเสนีย์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1025 410048 ชัญญณัฐญ์ กาแ่วน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1026 410049 รพิณทอง วงศ์แก้ว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1027 410051 พรกนก พรมศรี ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1028 410052 ศุภาพิชญ์ ปิกแก้ว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1029 410053 ปาริชาติ ปัญญาหลวง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1030 410054 วัชโรทัย ก๋องวงค์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1031 410056 พรรณนิภา ธรรมเสน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1032 410058 พีรดา หมั้นขันท์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1033 410060 ธิดาพร อารุณจักร์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1034 410061 เศวตโชติ เรือนปิงวัง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1035 410063 นรีภัทร เศวตพงศ์พันธุ์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1036 410065 พงศกร หวานแหลม ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1037 410067 ณัฎยา คำปันศรี ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1038 410068 อรุณกมล นุจกิจ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1039 410069 ขวัญชนก สามรอดภัย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1040 410070 ธนา เมืองมา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1041 410072 ณัฐชยา ธิดา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1042 410073 ณัฐวุฒิ เขียวสืบ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1043 410074 พิมพ์วลัย แสนใจ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1044 410076 ธนินาถ แสงหล้า ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1045 410077 เพลงฟ้า สุวรรณวิชิตกุล ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1046 410079 ณชิณีย์ ทายะรินทร์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1047 410082 ธนัฐชา สองเป็ง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1048 410083 พิไลพร ตาจี๋ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1049 410084 นทีกานต์ สีมา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1050 410085 อพัชชา มะโน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1051 410086 ศุภลักษณ์ โลซา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1052 410087 ภูษิต บุญยืน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1053 410088 ภัทรพร ทันวิสัย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1054 410090 กนกรัตน์ วันพรมมิน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1055 410091 ณัฐภัสสร เเก้วน้อย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1056 410092 ณัฐพล โปธิตา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1057 410093 รุจิรัตน์ วงค์เป็ง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1058 410094 อัจฉริยาพร ชาดารา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1059 410095 ธนัญชนก เกี๋ยงแก้ว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1060 410096 บุญญวัฒน์ สุภาคำ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1061 410099 ณัฐภัทร ไชยปะละ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1062 410100 ณภัทร ขัดทะสีมา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1063 410101 พรลภัส วงศ์วารไชย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1064 410186 ปริยภัทร ทารัตน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1065 410102 กฤตกร เเสงใส ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1066 410103 กุลปรียา เตวะนา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1067 410104 อินธิรา ผ่านสุวรรณ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1068 410105 วาลิสา จะพึ่ง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1069 410106 ชนชยา ศรีธิวงค์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1070 410108 ฐิติมา ปินตาเครือ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1071 410109 ยศยา กุลจักร์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1072 410111 พีรพงษ์ เทพเสาร์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1073 410112 พิชญาภรณ์ ดวงหมื่น ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1074 410113 กมลฉัตร อุ่นอานนท์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1075 410115 ปุญญพัฒน์ เป็นบุญ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1076 410116 อัญติญา​ ชื่นบาล​ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1077 410117 ภัคคีมา มานะศิริมันต์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1078 410118 นภัทรภูมิ คำปัน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1079 410119 วุฒิพงศ์ เเสนคำฟู ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1080 410120 ศุภ วจีกรรม ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1081 410121 จักรภัทร ซาวคำ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1082 410122 ราเมศวร์ อุ่นเรือน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1083 410123 เจียระไน ปันทะสืบ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1084 410127 พัชรา เป็งโต ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1085 410128 ณัฐกิตติ์ ทิงาเครือ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1086 410129 ตรีธารทิพย์ ปัญจวัติ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1087 410130 รุจิรา พรมเทพ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1088 410132 ปรีชญา ใจจา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1089 410133 วกุล​ทิพย์​ วงค์​หมื่น​ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1090 410134 นิพาดา สันธิ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1091 410135 วณัฎชญา นพกวด ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1092 410136 ชัยณรงค์ ศานตินนท์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1093 410138 วนัสนันท์ เจือจาร ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1094 410140 ณิชานันท์ จ๊ะนะ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1095 410141 บัณฑิตา หมอกขัติ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1096 410142 ศศิธร ผัดบุตร ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1097 410143 ณัฐนันท์ ลังกาวงค์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1098 410144 ปริยาภัทร สมปา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1099 410145 ธัญพิชชา วังสิงห์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1100 410146 ศุภาพิชญ์ กะบองแก้ว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1101 410149 รพีพร ปิงวัง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1102 410150 สรวิชญ์ แก้วสม ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1103 410151 ณัฐสิทธิ์ ปัญญาวงศ์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1104 410153 ธนพล เสนคำวงค์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1105 410154 สุพิชญา แก้วมงตล ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1106 410155 อริษา สองเป็ง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1107 410157 เสฏฐวุฒิ อินต๊ะเสน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1108 410159 ธรรมนิตย์ จึงมีชัย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1109 410160 พิชญาภร ถาน้อย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1110 410161 วรรณนิสา สวยฉลาด ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1111 410162 พิชญากร ถาน้อย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1112 410163 สิรภพ อักษร ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1113 410164 ลลิตวดี ติ๊บลังกา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1114 410165 ณิชา โมกโฉม ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1115 410166 กัญญาพัชร ปานุภาพ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1116 410167 อารยา ศิริวงศ์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1117 410168 ฐิตาภา นพแก้ว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1118 410170 ฐานพัฒน์ เปล่งใส ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1119 410171 รัตนาภรณ์ สินเปียง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1120 410172 ธีระวุฒิ เทพขาว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1121 410173 ณัฐกรณ์ ด้วงตุ้ย ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1122 410174 พิชเญศ วงค์สูง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1123 410175 หทัยชนก เตจ๊ะ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1124 410176 ธันยชนก ชัยเนตร ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1125 410177 สรัลพร ชุ่มธิ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1126 410178 ณัฐชาลิตา เวชอรุณ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1127 410179 สหฤทัย เขียวถา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1128 410180 นัทธมน จันหมุด ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1129 410181 พิชญาภา ปัญญาวัน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1130 410182 เบญญาภา บรรผนึก ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1131 410183 ติณณภพ มาฟู ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1132 410184 สุรพงษ์ ใสญาติ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1133 410187 ฐิตารีย์ ไชยมุต ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1134 410188 ภูเบศ ทึงวา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1135 410189 สุธิชา ชูทอง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1136 410190 ชนิกานต์ ชะระ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1137 410194 ฉัตรชฎาภรณ์ คุ้มเพื่อน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1138 410195 กรกิต ยะอนันต์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1139 410196 พรนภัส วงค์สุภา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1140 410198 บุญยวีร์ ปันถี ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1141 410227 ภัทรวดี คำปา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1142 410199 ชนัญญา บัวระกต ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1143 410201 อนุชา ธิยานนท์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1144 410202 พิจักษณ์ เทพวีระพงศ์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1145 410203 ปวริศ หอมเเก่นจันทร์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1146 410204 สิริกัญญา แก้วบุญเรือง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1147 410205 วรันทยา ลือชา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1148 410206 พิมพ์ชนก โตลำมะ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1149 410207 วศินภัทร ยะนิน ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1150 410209 ปภังกร อินญาศรี ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1151 410210 ธนกฤต สุพันธ์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1152 410212 จุฬาลักษณ์ มณีธร ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1153 410213 นันท์นภัส อินใจ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1154 410214 แทนคุณ สุขเรือง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1155 410215 ฑิฆัมพร มอญแก้ว ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1156 410216 เอกรินทร์ แสนสม ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1157 410217 รัตนพร ธรรมยศ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1158 410218 ธีวรา ศรีตะบุตร ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1159 410219 ศิวะ วิจรรยา ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1160 410220 ตุลยวัตร กังวาลเลิศ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1161 410221 ปิยะธิดา ท้าวใจ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1162 410222 พญาบุญ พุทธวงค์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1163 410223 ณัฐณิชา หมอปลาร้า ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1164 410226 อรทัย นามสุข ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1165 410228 หิรัญญา ท้าวบุญเรือง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1166 410229 ณัฐชนน เเก้วเดชธง ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1167 410230 พุทธิมา นำพล ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1168 410231 วรัญญา ปานันท์ ม.4 วิทย์-คณิต พิมพ์
1169 420001 ณัฐชยา เจนคิด ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1170 420002 อธิชา ประมูล ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1171 420003 อรปรียา อินต๊ะแดง ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1172 420004 วริษา พันธ์ชมภู ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1173 420005 สุทธิดา แควสยอง ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1174 420007 เพ็ญนภา เตชะนันท์ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1175 420008 ปัทมาพร ดวงมะลัย ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1176 420009 อิสรีย์ พึ่งสถิตย์ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1177 420010 เอื้องตอง ศรีคำวัง ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1178 420011 นันท์ชนก อิ่นเเก้วปวงคำ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1179 420012 จารุพักตร์ หาญณรงค์ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1180 420013 พรรณอร คำยุ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1181 420014 รติพงษ์ คงเกตุ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1182 420015 ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์​สาย ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1183 420016 กัญญารัตน์ กันแก้ว ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1184 420018 ธวัลสิรี ตาตุ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1185 420019 ญาณภัทร ถิ่นสุวรรณ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1186 420020 พุทธรักษา รักชาติ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1187 420021 รัชชานนท์​ ไชยวงค์​ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1188 420022 รัชตรียา ศรไชย ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1189 420023 พัฒน์นรี ลือดารา ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1190 420024 พิมพ์ลภัส แก่นจันทร์ ม.4 อังกฤษ-คณิต พิมพ์
1191 430002 วิไลลักษณ์ ทองน้อย ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1192 430003 นันทภรณ์ วงเวียน ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1193 430004 จิณัฐตา รอดจันทร์ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1194 430005 พัชรพร สว่างเนตร ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1195 430006 ณัฐ​กาญจน์​ คำตุ้ย​เครือ​ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1196 430007 พิยะดา กันทวงค์ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1197 430008 ณัฐธิดา ปั๋นดี ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1198 430009 วรรณกานต์ ปันเถิง ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1199 430010 พีรดา นันต๊ะกูล ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1200 430011 ศศิธร ตาวตา ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1201 430012 นิรัชพร นามะเสน ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1202 430013 ศุภณัฐ ดวงติ๊บ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1203 430014 ภัทรธิดา สามรอดภัย ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1204 430015 ณัฏฐ์นารี จินดาธรรม ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1205 430017 วัชรพล ดวงใจ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1206 430018 กนธิชา ส่างแก้ว ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1207 430019 รัชฎาพรรณ ต๊ะใจ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1208 430020 นภัสกร อวดเขต ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1209 430021 รัตนชัย อวดลาภ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1210 430022 อาทิติยา แสนสม ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1211 430023 ปภัสรา คำเเสง ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1212 430024 สุวรรณภูมิ เรืองศิลา ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1213 430025 อรอุมา แก้ววงศ์ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1214 430026 ทานุทัต ตั๋นตน ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1215 430027 บูรพา อูปคำ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1216 430028 ญาเอล หมื่นอุสาห์ ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส พิมพ์
1217 440001 วิรัชสัณห์ รักเกียรติ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1218 440002 ศิวกร มหาไม้ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1219 440003 ปนัดดา คำปนแก้ว ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1220 440004 นพรัตน์ ปราณี ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1221 440005 ณัฐภูมิ จันทนาศักดิ์ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1222 440008 ปัญญากร ดอนหา ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1223 440009 สุภาพร ตาอินบุตร ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1224 440010 เขมจิรา ทองดี ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1225 440011 ชลิตา สุนารินทร์ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1226 440012 บุษยมาส จำปาเงิน ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1227 440014 พัชรพรรณ พรลาภมงคล ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1228 440015 พัชรินทร์ วงศ์ดี ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1229 440016 ธนภรณ์ โชติรัตน์ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1230 440017 ภูวรินทร์ บุญยัง ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1231 440018 นารีรัตน์ ก๋าแก้ว ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1232 440019 อารีวรรณ ข่มอาวุธ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1233 440020 ปาริชาติ ใจคำท้าว ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1234 440021 สุพัตรา ปัญญาราช ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1235 440022 พชร ใจโพธิ์ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1236 440024 อนัญญา โพธิคำปา ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1237 440025 วีรภัทร มุสิกสาร ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1238 440026 กรวลัย ขันดำ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1239 440027 ทิพย์แสน นวลบุญเรือง ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1240 440028 ชยารัตน์ คำแก้ว ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1241 440029 นันทพงศ์ อุประนัน ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1242 440030 ณัฏฐากร สอดสี ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1243 440031 ตราวุฒิ เทพนิล ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1244 440032 ศิรภัทรสร ใจยาธิ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1245 440033 กัมปนาท ถาน้อย ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1246 440035 ณรงค์กร สุดวอน ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1247 440036 กิตติกวิน วงศ์ชัยวะ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1248 440037 จูน เทพปินตา ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1249 440039 วนัสนันท์ ปิงฟอง ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1250 440040 วิชญาดา อภิวงค์ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1251 440043 กุลนิดา พรประเทศ ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1252 440044 อติปกรณ์ เม่นสิน ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1253 440045 ธนิสร ลำน้ำพอง ม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น พิมพ์
1254 450001 ธัญญลักษณ์ สว่างศรี ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1255 450003 ปารวี ใจเที่ยง ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1256 450004 ชลธิชา เครือระยา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1257 450005 ณิชนันทน์ ปัญญาสุข ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1258 450006 พรนภา คำท้าว ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1259 450007 จุฑราพัฒน์ ใจไหว ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1260 450009 ณัตกัณฑ์ บุญเกียง ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1261 450011 พิมชนก ใจตา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1262 450012 กัลยกร ไชยยา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1263 450014 แพรวา ฟูวัน ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1264 450016 พัชรนันท์ ขุมเงิน ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1265 450017 นันท์นพิน เล็กรักชาติ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1266 450018 อธิติยา หนิ้วหยิ่น ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1267 450019 กันตธีร์ วงค์ชมภู ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1268 450020 ณัฐณิชา ตื้อตัน ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1269 450022 อรปรียา ไชยวาล ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1270 450023 ธวัลรัตน์ เรือนหล้า ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1271 450024 สุกฤตา หงษ์หิน ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1272 450025 หทัยกาญจน์ ปาทาน ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1273 450026 มนิลา ปัญญาเก่ง ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1274 450027 สิริกัลย์ จันทะเลิศ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1275 450028 ณัชชา ธนบดีสกุล ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1276 450029 จุรารัตน์ พรหมจำปา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1277 450030 ชัชชนันท์ พระเทพ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1278 450031 พิชามญชุ์ ศิริธรรม ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1279 450032 พิตตินันท์ เพียซ้าย ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1280 450033 ภัควลัญชญ์ สุริยศิษย์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1281 450035 วรัทยา วงศ์ม่าน ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1282 450036 พิชญุตม์ โพชนา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1283 450037 ธีรดา แสงสุวรรณ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1284 450038 วริศรา หอมเเก่นจันทร์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1285 450039 ภาณุเมศวร์ จาวะลา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1286 450040 ภลดา เอกวรินทร์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1287 450041 ภัทราพร เครือจันทร์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1288 450042 พิจักษณา ไกรวงษ์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1289 450043 ปาณิสรา วงศ์ธิดา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1290 450044 พิมนภา มะลิวัน ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1291 450045 แพรวพัตรา พรหมแพทย์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1292 450046 ปิยาอร เหล่าวาณิชวัฒนา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1293 450048 พิมพ์นารา เทพทอง ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1294 450051 สุพรรณษา สุยะคำวงศ์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1295 450052 จุฑารัตน์ ชัยน่าน ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1296 450055 อุษณิษา วงศ์ฟุ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1297 450056 อรุโนทัย ในเถาว์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1298 450057 สุกฤตา มลิรักษ์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1299 450058 รวิสรา สุธรรมมา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1300 450059 ภาวันสินี มาสี ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1301 450060 ประภาศิริ จันทร์วิจิตร ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1302 450061 ปรัชญา กันใจยา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1303 450062 ญาณิศา กุลธวงศ์วัฒนา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1304 450063 ธนภัทร ไหวพินิจ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1305 450066 กานต์มณี ยศแก้วอุด ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1306 450067 ชลธิชา เตจ๊ะ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1307 450068 มนัสพร เจียรจินดา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1308 450069 กนกวรรณ กองเป็ง ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1309 450070 กันตพงศ์ เกี๋ยงแก้ว ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1310 450071 พิชชาพร กันทาสุย ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1311 450072 จันทร์ส่องหล้า รัตนกิจ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1312 450074 ปุณยนุช สุวรรณศรี ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1313 450075 วรัชญา การดี ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1314 450076 ปธานิน ปิยะลังกา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1315 450077 ชวัลรัตน์ ทิพย์ทา ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1316 450079 พิทยุตม์ จันทศรี ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1317 450080 ธนพัฒน์ ศรีไวย ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1318 450082 วรพิชชา สุขะเกตุ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1319 450084 ณัฎฐณิดา บุญมาวงศ์ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1320 450085 ธีตาภัทร มิ่งเชื้อ ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1321 450086 ศุภสุตา สอาดบุตร ม.4 อังกฤษ-จีน พิมพ์
1322 460001 ภัทรพล ชัยรินทร์ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1323 460004 รัตนพงษ์ จะวะนะชุมภู ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1324 460005 วราภรณ์ ตุ้ยคำลือ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1325 460006 วารุณี เพชรน้อย ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1326 460008 จิรนันท์ ธรรมเสน ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1327 460009 ปัญญาทรัพย์ ชุ่มอินจักร ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1328 460010 จิรวัฒน์ ถาน้อย ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1329 460011 ณิชารีย์ สุขพี้ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1330 460012 พิยดา อินผูก ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1331 460013 สิรินภา จันทร์จำปา ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1332 460015 พัชชา พยุงเครือ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1333 460016 สุวิมล วงค์จันสุ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1334 460017 นาวิน ปงกองเเก้ว ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1335 460019 เนตรอัปสร อุทธโยธา ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1336 460020 สรวิชญ์ นิลรัตนานนท์ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1337 460021 กันยาพร ปันปวง ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1338 460022 กุลนรา ภู่พัฒน์ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1339 460025 อโรชา หล่ำแสง ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1340 460027 กนกพร วันพรมมิน ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1341 460028 ณันทปกรณ์ ศรีน้อย ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1342 460029 ทิพธัญญา วงค์ศรีดา ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1343 460030 จิรัชยา เมืองใจ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1344 460032 ศรีกมล ไชยวุฒิ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1345 460033 ศิรดา วันดี ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1346 460034 กฤติกา วันวิจิตร์ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1347 460035 อิศรา วันวิจิตร์ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1348 460036 นายจีรวัฒน์ หน่อเเก้ว ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1349 460037 เขมิทัติ สมบูรณ์นอก ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1350 460039 ณัฐชา ยะแก้วบุตร ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1351 460040 นัฐชนัน พรมมินทร์ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1352 460041 สิริลักษณ์ อินต๊ะซาว ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1353 460042 อภิชาติ รายะนาคร ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1354 460043 ชนิตร์นันท์ เสาร์ขอ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1355 460044 ศุดานันท์ ดวงกำหนด ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1356 460045 หงส์ฟ้า โปธิ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1357 460047 ปวีณ์ธิดา อุ่นนวล ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1358 460048 ธนโชติ พุตเป็ง ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1359 460049 นภดนัย ทากาบุตร ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1360 460050 กนกวรรณ เตจ๊ะ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1361 460051 ภัสชภรณ์ เปี้ยอุด ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1362 460052 ธรรมพล วารีสระ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1363 460054 วีรพงษ์ กิติโรจน์ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1364 460055 นพรัตน์ ทองสี ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1365 460058 ธันยชนก เชื้อคำลือ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1366 460060 ปวริศร์ นันตา ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1367 460061 ปวีณสุดา นันตา ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1368 460063 ทิพธัญญา บุญต้น ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1369 460064 พิมผกา อุดมทรัพย์ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์
1370 460065 ชิดชนก พรมมาบุญ ม.4 อังกฤษ-สังคม พิมพ์