ระบบรับสมัครโรงเรียนลำปางกัลยาณี
Lampang Kanlayanee School
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ
9 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่1 ประเภททั่้วไป ในเขต และ เงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนมัธยมศึกษาที่ 4
กรรมการพิจารณาคุณสมบัติ จะทำการตรวจสอบเอกสาร ให้กับผู้สมัครในช่วงเวลา 8.30-16.30 น.